ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 04.02.2016

Особлива інформація на 04.02.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Василькiвська Любов Федорiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.02.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Пiщанська центральна районна аптека»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 24700, Вiнницька обл., смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49
4. Код за ЄДРПОУ 01974951
5. Міжміський код та телефон, факс (04349) 2-18-92, (04349) 2-18-92
6. Електронна поштова адреса par@01974951.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.02.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

20, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

04.02.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.01974951.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.02.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}