ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 04.02.2016

Особлива інформація на 04.02.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.02.2016Припинено повноваженняДиректорВасилькiвська Любов ФедорiвнаАВ, 293134, 21.12.2001, Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 03.02.2016 року, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi, припинено повноваження директора товариства Василькiвської Любовi Федорiвни, паспорт АВ 293134 виданий 21.12.2001 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебувала 10 рокiв, частка в статутному капiталi товариства – 0,0%, розмiр пакету акцiй – 0,0 грн Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Л.Ф. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
03.02.2016ПризначеноДиректорВасилькiвська Любов ФедорiвнаАВ, 293134, 21.12.2001, Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 03.02.2016 року призначена на посаду директора до переобрання Василькiвська Любов Федорiвна, паспорт АВ 293134 виданий 21.12.2001 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду директора Приватного акцiонерного товариства “Пiщанська центральна районна аптека”, частка в статутному капiталi товариства – 0,0%, розмiр пакету акцiй – 0,0 грн Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Л.Ф. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.