ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Особлива інформація на 20.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н20.04.2016фiзична особа.43.502970
Зміст інформації:
20 квiтня 2016 року, iз перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй однiєї фiзичної особи, у власностi якої знаходилось 202254 шт. простих iменних акцiй, що становило 43,50297% статутного капiталу товариства, зменшився на 202254 шт. простих iменних акцiй, що становить – 43,50297% статутного капiталу i став дорiвнювати 0. Директор Василькiвська Л.Ф. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
2д/н20.04.2016фiзична особа.052.54194
Зміст інформації:
20 квiтня 2016 року, iз перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ “Нацiональний депозитарiй України”, товариство отримало iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй другої фiзичної особи, у власностi якої знаходилось 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0 % статутного капiталу товариства, збiльшився на 244278 шт. простих iменних акцiй, що становить – 52,54194% статутного капiталут i став дорiвнювати 244278 шт. простих iменних акцiй, що становить 52,54194 % статутного капiталу товариства Директор Василькiвська Л.Ф. пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.