ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Особлива інформація на 03.05.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Василькiвська Любов Федорiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

03.05.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Пiщанська центральна районна аптека»
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 24700, Вiнницька обл., смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01974951
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04349)2-17-94, (04349)2-17-94
1.6. Електронна поштова адреса apteka66@ukrpost.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.05.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

№83, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.05.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.01974951.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.05.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )