ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Особлива інформація на 03.05.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненочлен наглядової ради Козодой Леонiд КириловичАА, 887989, 25.09.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 30.04.2013 року у зв’язку з переобранням повного складу наглядової ради звiльнений член наглядової ради Козодой Леонiд Кирилович, паспорт АА 887989, виданий 25.09.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi був 3 роки, частка в статутному капiталi – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нПризначеночлен наглядової радиКарауш Дiна МихайлiвнаАВ, 001081, 11.10.1999, Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 30.04.2013 року у зв’язку з переобранням повного складу наглядової ради призначена строком на три роки член наглядової ради Карауш Дiна Михайлiвна, паспорт АВ 001081, виданий 11.10.1999 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., займана посада - завiдуюча аптечним пунктом №1 товариства, частка в статутному капiталi – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )