ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 1984 р. була збудована i вступила в дiю Пiщанська ЦРА №66. ВАТ "Пiщанська центральна районна аптека" заснована вiдповiдно до рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi (Наказ №156-К вiд 20.02.1996р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Пiщанська центральна районна аптека №66" у ВАТ. Фактiв злиття, приєднання, подiлу, перетворення чи видiлу на пiдприємствi не було.Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.02.2010 року товариство було переiменоване у Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека", про що Пiщанською районною державною адмiнiстрацiєю Вiнницької областi видане Свiдоцтво про дежавну реєстрацiю А00 №763571 вiд 10.03.2010 року.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До органiзацiйної структури емiтента входять: Пiщанська центральна районна аптека №66 та аптечнi пункти:№1 с.Чорномин, №2 с.Студена, №3 с.Дмитрашкiвка, №4 с.Трибусiвка. У звiтному перiодi вiдкритий новий аптечний пункт, який розташований у ЦР лiкарнi смт.Пiщанка. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не має. Порiвняно з попереднiм звiтним перiодом змiн у органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) У 2011 роцi ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека" згiдно Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №250 вiд 03.04.1993 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", затвердженого Верховною Радою України була прийнята наступна облiкова полiтика:
-групування господарчих операцiй здiйснювалося по кредитовим оборотам з використанням журналiв-ордерiв;
-господарчi операцiї здiйснювалися в нацiональнiй валютi України способом пiдсумування проведених витрат;
-вiдпуск запасiв у виробництво здiйснювався по середньозважених цiнах;
- принцип подвiйного запису всiх господарчих операцiй.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi грунтувався на слiдуючих принципах:
- обачнiсть;
-повне висвiтлення всiх господарських операцiй i подiй;
-фiнансова i бухгалтерська звiтнiсть складалася наростаючим принципом помiсячно i поквартально;
-послiдовнiсть та безперервнiсть операцiй вiдповiдно до їх сутностi.
Така облiкова полiтика дає можливiсть надавати протягом року правдиву iнформацiю про фiнансове становище товариства, про рух грошових коштiв та iнших активiв. Протягом 2011 року облiкова полiтика на пiдприємствi не змiнювалася.
ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ.Облiк касових операцiй ведеться на пiдприємствi згiдно "Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України", затвердженого Постановою Нацiонального банку України вiд 19.02.2001 року №72. Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв.Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2001року № 419 " Порядок подання фiнансової звiтностi "Фiнансова звiтнiсть складена та подана вiдповiдно до п. 5 вищезазначеної Постанови у нацiональнiй валютi України ( гривнi) станом на 31.12.2011 року i охоплює перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.
Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур,що використовувались товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства. Данi форм квартальної фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним синтетичного та аналiтичного облiку та Головнiй книзi.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi рахiвництва вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України та вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
ДОХОДИ I ВИТРАТИ.Витрати виробництва та обiгу за їх елементами здiйсненi на пiдприємствi вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 16 " Витрати" зi змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. за № 318.
До виробничої собiвартостi продукцiй ( робiт, послуг) пiдприємством включено (аналiз рахункiв 90, 94 класу 9.
По даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi товариства в зв'язку з вiдсутнiстю виробничої дiяльностi, вiдссутнiстю основних засобiв, запасiв - доходи вiд реалiзацiї продукцiї або послуг на балансi товариства складають станом на 31.12.2011 року 2995,1 тис.грн..
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237 зi змiнами та доповненнями. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 " i дорiвнює станом на 31.12.2011року 4,7 тис.грн.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання".Облiк короткострокових та довгострокових зобов'язань вiдповiдає Положенню(стандарту) бухгалтерського облiку 11 " Зобов'язання ". Зобов'язання емiтента станом на 31.12.2011 року складають:
-поточнi зобов'язання - 303,9 тис.грн, в тому числi заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 219,1 грн; з бюджетом - 7,8 тис.грн; - оплати працi - 40,8 тис.грн; iншi поточнi зобов'язання - 17,1 тис.грн
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (незалежного аудитора)
про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства
"Пiщанська центральна районна аптека"
станом на 31 грудня 2011 р.

Вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору про проведення аудиту.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Пiщанська центральна районна аптека" (надалi пiдприємство) станом на 31.12.2011 р. проводилася вiдповiдно договору на проведення аудиту № 24 вiд 29.02.2012 р. аудиторською фiрмою "Укртрансаудит" , код за ЄДРПОУ 21520330, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0073 вiд 26.01.2001р., продовжене Аудиторською палатою України та чинне до 2015 р., сертифiкат аудитора серiї А 000254, виданий 17.02.1994 р. та чинний до 31.01.2013 р.(дiю сертифiката аудитора продовжено Аудиторською палатою України 31.01.2008 р., рiшення № 1861) аудитор Фiца В.Г. Дата початку та закiнчення проведених робiт: 1-6 березня 2012 року.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Найменування пiдприємства - Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека"
Код ЕДРПОУ -01974951;
Юридична адреса та мiсце знаходження - 24700, Вiнницька область, смт.Пiщанка, вул.ленiна 49, тел.(04349)2-17-94
Органiзацiйно-правова форма - Приватне акцiонерне товариство;
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю i дата видачi - Серiя А00 № 763571 вiд 08.05.1997 р.,№ запису до ЄДР 1 162 105 0008 000017;
Орган, що видав свiдоцтво - Пiщанська райдержадмiнiстрацiя;
Дата внесення змiн до установчих документiв - 10.03.2010 р.
Основнi види дiяльностi - 52.31.0 - роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами;85.14.0 - iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я.
Банкiвськi реквiзити - 26009197752 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.
ПЕРЕЛIК ПЕРЕВIРЕНИХ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ, ОПИС РОБОТИ, ВИКОНАНОЇ АУДИТОРОМ.
Для проведення перевiрки були використанi засновницькi документи, галузевi положення, звiтнi форми, наказ пiдприємства про облiкову полiтику у 2011 р. Перевiрена достовiрнiсть фiнансової iнформацiї за 2011 р, яка вiдображена в наступнiй фiнансовiй звiтностi: "Баланс", "Звiт про фiнансовi результати".
ОБСЯГ ФIНАНСОВОЇ ПЕРЕВIРКИ: аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту , Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку , затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006 р. , iнструктивного листа щодо обсягу розкриття емiтентами iнформацiї про аудиторський висновок , який оприлюднюється в офiцiйному друкованому виданнi та розмiщується в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, який затверджений рiшенням ДКЦПФР № 69 вiд 31.01.2008 р. Пiд час перевiрки на вибiрковiй основi використовувались данi Головної книги та журналiв-ордерiв за 2011 рiк, данi промiжної квартальної та мiсячної фiнансової та податкової звiтностi за 201 р., регiстри бухгалтерського облiку. Ми планували та виконували аудиторську перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПIДПРИЄМСТВА ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiсть стосовно зазначеної фiнансової звiтностi несе керiвництво акцiонерного товариства. Вiдповiдальнiсть охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Проведення аудиту було спрямоване на висловлення думки незалежними аудиторами стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства та одержання пiдтверджень вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. При перевiрцi аудитор оцiнював ризики суттєвих викривлень фiнансових звiтiв , оцiнював вiдповiднiсть обраної пiдприємством облiкової полiтики , прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом.
У зв'язку iз тим, що перевiрка проведена вибiрковим методом та враховуючи те, що аудитор не брав участi в рiчнiй iнвентаризацiї, можливi вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi. Виконуючи можливi альтернативнi процедури пiд час перевiрки пiдтверджуємо, що показники фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року вiдповiдають керiвним документам бухгалтерського облiку складенi правильно згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996.

НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ, ЗГIДНО ЯКИХ ПРОВЕДЕНО АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВIРКУ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", № 720 "Iнша iнформацiя в документах , що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", При перевiрцi аудитор оцiнював вiдповiднiсть фiнансової звiтностi пiдприємства вимогам нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", №2 "Баланс", №3 "Звiт про фiнансовi результати", iнших положень (стандартiв) бухгалтерського облiку . Вивчення i оцiнку фiнансової звiтностi пiдприємства проведено згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту № 700,701,720 та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку , затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006 р
СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВА.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально-ордернiй формi iз заповненням книги журнал-головна i вiдповiдає вимогам Закону України вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пiдприємством на протязi 2011 року застосовувався "План рахункiв бухгалтерського облiку , активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та органiзацiй", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року за № 892I4185. Звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до вимог нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 1 "3агальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99 р. . Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку , внутрiшнi накази та положення пiдприємства. Органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.99 р. Обрана акцiонерним товариством облiкова полiтика протягом перiоду, що перевiряється. не змiнювалася, данi фiнансової звiтностi вiдповiдають показникам бухгалтерських регiстрiв та головнiй книзi . Висловлюємо умовно-позитивну думку про те, що фiнансовi звiти пiдприємства справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан та вiдповiдають облiковiй полiтицi акцiонерного товариства , Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.ВИСНОВКИ ЩОДО ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТIВ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
1)РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ ВIДПОВIДНО ДО НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.
Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженного постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. № 637.
Встановлений лiмiт залишку каси пiдприємство дотримувалося. Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвських рахункiв..
Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р складає 562,8 тис. грн.
i вiдповiдає даним синтетичного та аналiтичного облiку. Знос основних фондiв складає 363 тис. грн. Облiк основних фондiв вiдповiдає чинному законодавству.
Нарахування зносу (амортизацii) основних фондiв протягом 2011 року проводиться у вiдповiдностi iз П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Iнвентарiзацiя основних фондiв, товарно-матерiальних цiностей проведена у вiдповiдностi з Iнструкцiєю з iнвентарiзацiї основних фондiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та iнших статей балансу, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 11.08.1994 р. № 69 iз змiнами внесеними згiдно наказiв Мiнiстерства фiнансiв № 268 вiд 5.12.1997 р. та № 115 вiд 26.05.2000 р. Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацii товариства, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторськоi перевiрки. Через характер облiкових запасiв товариства пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур не було можливостi.
Облiк виробничих запасiв на пiдприємствi ведеться на основi П(С)БО №9 "Запаси". Згiдно балансу станом на 31.12 .2011 року виробничi запаси склали 0 грн, готова продукцiя - 324,9 тис.грн.
Довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi на пiдприємствi немає. Поточна дебiторська заборгованiсть склала по чистiй реалiзацiйнiй вартостi склала станом на 31.12.2011 р. 4,7 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв згiдно П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть" станом на 31.12.2011 р. не нараховувався. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту № 700,701,720 пiдтверджуємо, що бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiностей, палива, запчастин необоротних матерiальних активiв, нарахування зносу МБП ведеться згiдно вимог чинного законодавства Украiни.
2)РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО РЕАЛЬНIСТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЕМIТЕНТА ВIДПОВIДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВIВ НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.
Зобов'язання емiтента станом на 31 грудня 2011 року складають:
· Довгостроковi зобов'язання - 0 тис. грн;
· Поточнi зобов'язання - 303,9 тис. грн. в тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 219,1 тис. грн., з бюджетом - 7,8 тис. грн.
· З оплати працi - 40,8 тис. грн. та iншi. Iнвентаризацiя зобов'язань за звiтний перiод проведена згiдно чинного законодавства. Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО №11" Зобов'язання".
3) РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ , ЙОГО СТРУКТУРА, ВIДПОВIДНIСТЬ ОБЛIКУ ВИМОГАМ НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ , СПЛАТА АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ. Статутний фонд пiдприємства станом на 31.12.2011 р.становить 180170 грн. 00 коп., який оплачений повнiстю в порядку i засобами передбаченими установчими документами та чинним законодавством. Структура Статутного фонду складає 720680 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 коп. кожна. Станом на 31.12.2011 р. аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний фонд" пiдприємство проводить згiдно чинного законодавства. Iнший додатковий капiтал станом 31.12.2011 р. складає 68,7 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 51,5 тис.грн. Резервний капiтал за 2011 рiк склав 2,7 тис.грн. Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам нацiонального положення (стандарту) ухгалтерського облiку№ 5 "Звiт про власний капiтал".
4)ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих ативiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11 .2004 р. i складають станом на 31.12.2011 р 239,1 тис.грн, Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства, узгоджується з положенням статтi 155 Цивiльного кодексу Украiни.
5) РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПIДПРИЄМСТВА
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг за 2011 р. склала 2995,1 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт та послуг) 2762,3 тис.грн, iншi операцiйнi витрати - 246,3 тис. грн., нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 51,5 тис. грн., в тому числi прибуток звiтного року - 0,1 тис.грн. Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам нацiональних П(С)БО №3"Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО № !5 "Дохiд", П(С)БО № 16 "Витрати"
6) ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА БОРГОВИМИ, IПОТЕЧНИМИ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ, ВIДПОВIДНIСТЬ IПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ
У звiтному перiодi пiдприємство зобовязань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає, iпотечнi облiгацii вiдсутнi.Пiдприємство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв

7) IНФОРМАЦIЯ ПРО ДII, ЯКI МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАСОВО-ГОСПОДАСЬКИЙ СТАН ПIДПРИЄМСТВА ТА ПРИВЕСТИ ДО ЗНАЧНОI ЗМIНИ ВАРТОСТI ЦIННИХ ПАПЕРIВ
На пiдставi iнформацii, яка отримана аудитором з незалежних джерел , протягом звiтного року товариство не подавало особливу iнформацiю про емiтента, яка передбачена частиною 1 статтi 41 Закону Украiни "Про цiннi папери та фондовий ринок". Таким чином вважаємо, що протягом року не вiдбувалися дiї, якi можуть суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Аналiз фiнансового стану та показникiв платоспроможностi
вiдкритого акцiонерного товариства
"Томашпiльське районне пiдприємство "Агромаш"
Аудиторська перевiрка фiнансової дiяльностi та реальностi даних звiтностi за 2011 показує, що фiнансовiй стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку i визначається як вiдношення грошових коштiв i iх еквiвалентiв до суми поточних зобов'язань :
К1= 0,01, за 2010 рiк К1=0.03.
Оптимальне значення К1=0,2-0,5
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить:
К2=1,1 ; за 2010 рiк К2=1,05.
Оптимальне значення К2=1.0-2.0
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до валюти балансу:
К3=0,4; за 2010 рiк К3=0,4. Оптимальне значення К3=0,2-0,5
4. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв та становить:
К4=0,79, за 2010 рiк К4=0,72. Оптимальне значення К4=1.0 i бiльше.
5) рентабельнiсть активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до валюти балансу та складає:
К5=0,001, за 2010 рiк К5= 0,001.
Проведений аналiз свiдчить про те, що пiдприємство не може провести негайнi розрахунки по поточним зобов'язанням наявними коштами, але при мобiлзацiї всiх оборотних активiв можливе погашення поточних зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом показує з якою кратнiстю акцiонерне товариство здатне виконати довгостроковi та поточнi зобовязання за допомогою власного капiталу. Нормативний розмiр його має складати бiльше нiж 1,0. Власний капiтал не забезпечує погашення поточних та довгострокових зобовязань. Таким чином пiдприємством бажаних резiльтатiв ще не досягнуто, але отриманий прибуток у 2011 роцi свiдчить про реальнiсть та перспективи подального розвитку ПрАТ.

ВИСНОВОК
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає обгрунтовану пiдставу для висловлення думки незалежного аудитора. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700,701,720, враховуючи те, що перевiрка проведена вибiрковим методом та аудитор не брав участi в рiчнiй iнвентаризацii, висловлюємо умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi, вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства та Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види послуг, якi надаються ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека ": роздрiбна торгiвля медикаментами, виробами медичного призначення вiтчизняного та iмпортного виробництва; забезпечення пiдвiдомчої мережi аптек по обмеженiй номенклатурi; контроль за станом товарних запасiв, наявнiсть асортименту лiкарських засобiв в пiдвiдомчiй мережi, забезпечення постiйної наявностi в аптеках необхiдного асортименту препаратiв вiдповiдно до вимог Мiнiстерства охорони здоров'я. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами товарiв, що займають бiльше 10% вiд загального об'єму постачання - 3, а саме: ПП "Конекс" м.Вiнниця, ТОВ "Вента", ТОВ БаДМ", м.Днiпропетровськ. Вибiр постачальника грунтується на величинi торгової нацiнки, яка регулює цiну товару. Цiни бажають бути нижчими, оскiльки обслуговуються найчастiше працiвники сIг та малозабезпечене населення району. До основних ризикiв в дiяльностi емiтента можна вiднести нестiйкий та постiйно зростаючий курс валют i вiдповiдне збiльшення цiн на медикаменти, що зменшує кiлькiсть реалiзацiї у населення а також пiдвищення цiн на оренду примiщень, оплату комунальних послуг. Надання послуг з продажу медикаментiв, особливо в сiльськiй мiсцевостi досить перспективна дiяльнiсть. Для розширення виробництва та ринкiв збуту пiдприємство не володiє достатньою кiлькiстю обiгових коштiв. Основнi ринки збуту - населення та лiкувальнi установи Пiщанського району. Реалiзацiя залежить вiд сезонних змiн. Бiльша реалiзацiя медикаментiв вiдбувається в зимово-весняний перiод. Пiдприємства галузi рентабельнi. Основним конкурентом є МПП "Фармсервiс" смт.Шаргород у зв'язку з вiдкриттям аптечного пункту при хiрургiчному корпусi та аIп ТI "Адонiс смт.Крижопiль, яке розташоване на територiї райлiкарнi. Нових технологiй у звiтному перiодi товариство не запроваджувало. Положення на ринку нестабiльне i залежить вiд економiчних та законодавчих обмежень .
Товариство планує розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбано активiв на суму 15,7 тис.грн, та списано активiв на суму 19,1 тис.грн. Значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства i в його користуваннi. Емiтент орендує 5 примiщень для розмiщення аптечних пунктiв. За оренду у звiтному перiодi було сплачено 8611 грн. Обмеження на володiння, використання та розпорядження майна емiтента у 2011 роцi дiяли лише на нерухоме майно, яке здавалося в оренду. Вiд здавання в оренду примiщень у 2011 роцi отримано 29000 грн доходу. Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р складає 562,8 тис. грн. Знос основних засобiв складає 363,0 тис. грн. У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв склав 95%, ступiнь зносу - 65 %, виробничi потужностi товариства досить обмеженi, обладнання використовується на 88%. Змiна вартостi основних засобiв товариства вiдбулась за рахунок нарахованої амортизацiї .У звiтному перiодi придбання та списання основних засобiв не вiдбувалося. Екологiчнi проблеми не позначаються на використаннi активiв товариства. Планiв капiтального будiвництва та розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. Iстотнi проблеми:
- невчасний розрахунок центральної районної лiкарнi за отриманi медикаменти, а також районного бюджету за медикаменти, виданi iнвалiдам та учасникам Великої Вiтчизняної вiйни;
- втручання держави у формування цiн на лiкарськi препарати;
- нестабiльнiсть курсу валют;
- свiтова фiнансова криза.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення законодавства на пiдприємство не накладалося.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування i самоокупностi. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Всiх оборотних активiв недостатньо для негайного погашення короткострокових зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району. На полiпшення дiяльностi емiтента та стабiлiзацiї його фiнансового стану може вплинути подолання свiтової фiнансової кризи, покращення курсу гривнi по вiдошенню до свiтових валют, зменшення контролю з боку держави за встановленими цiнами на медичнi препарати.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному перiодi товариство розробками i дослiдженнями не займалося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не виступали стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiнансовий стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку:
За 2011 рiк К1=0,01; за 2010 рiк К1=0,03; за 2009 рiк К1 = 0,0106; при оптимальному значеннi К1=0,2-0,5. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi значно нижчий за оптимальний - коштiв на рахунку в банку недостатньо для покриття короткострокових зобов'язань.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить:
за 2011 рiк К2=1,1; за 2010 рiк К2=1,05; за 2009 рiк К2 = 1,05; при оптимальному значеннi К2=1.0-2.0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в межах норми - отже ресурсiв пiдприємства достатньо для погашення зобов'язань.
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу:
за 2011 рiк К3=0,4; за 2010 рiк К3=0,4; за 2009 рiк К3 = 0,49; при оптимальному значеннi К3=0,2-0,5. Коефiцiєнт знаходиться в межах норми - пiдприємство досить фiнансово стiйке.
4. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв i становить:
за 2011 рiк К4=0,79; за 2010 рiк К4=0,72; за 2009 рiк К4=0,98; при оптимальному значеннi К4=1.0 i бiльше.
5. рентабельнiсть активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до валюти балансу та складає:
за 2011 рiк К5=0.001; за 2010 рiк К5=0,001; за 2009 рiк К5=0,003;
Проведений аналiз свiдчить про те, що пiдприємство не може провести негайнi розрахунки по поточним зобов'язанням наявними коштами, але при мобiлзацiї всiх оборотних активiв можливе погашення поточних зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом показує з якою кратнiстю акцiонерне товариство здатне виконати довгостроковi та поточнi зобовязання за допомогою власного капiталу. Нормативний розмiр його має складати бiльше нiж 1,0. Власний капiтал не забезпечує погашення поточних та довгострокових зобовязань. Таким чином пiдприємством бажаних резiльтатiв ще не досягнуто, але отриманий прибуток у 2011 роцi свiдчить про реальнiсть та перспективи подального розвитку ПрАТ.
За останнi три роки нерозподiлений прибуток товариства майже не змiнюється: 2009 р - 51 тис.грн; 2010 рiк - 51,4 тис.грн; 2011 рiк - 51,5 тис.грн. Чистий прибуток у звiтному перiодi залишився на рiвнi 2009 року i склав - 1,4 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла iз збiльшенням витрат товариства. Собiвартiсть: 2009 р. - 1535,6 тис.грн.; 2010 рiк - 2678,2 тис.грн; 2011 рiк - 2762,3 тис.грн.