ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  213.400  199.800   0.000  0.000  213.400   199.800
  - будівлі та споруди  200.500  190.700  0.000  0.000  200.500   190.700
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  12.900  9.100  0.000  0.000  12.900  9.100
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  213.400  199.800  0.000  0.000  213.400  199.800
Опис:  Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi i знаходяться за мiсцем його розташування До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 1,0 тис.грн - на кiнець звiтного перiодi це ОЗ I групи - будiвлi i споруди на суму 190,7 тис.грн по залишковiй вартостi, термiн використання - 28 рокiв та ОЗ IV групи на суму 9,1 тис.грн. по залишковiй вартостi, термiн використання 19рокiв. Всi основнi засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Обмежень на володiння, використання та розпорядження майна емiтента дiють лише на те нерухоме майно, яке надається в оренду. За 2011 рiк вiд здавання в оренду примiщень отримано 29000 грн доходу. У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв склав 95%, ступiнь зносу - 65%. Емiтент орендує 5 примiщень для розмiщення аптечних пунктiв. За оренду примiщень у звiтному перiодi сплачено 8611 грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р складає 199,8 тис. грн. Знос основних фондiв складає 363 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 562,3 тис.грн, на кiнець перiоду - 562,8 тис.грн.
Змiна вартостi основних засобiв товариства вiдбулась за рахунок нарахованої амортизацiї.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
239.100 239.000
116.200 116.200
116.200 116.200
Опис Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку.
До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв.

Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод визначається як рiзниця мiж активом балансу 543 тис.грн i зобов'язаннями товариства 303,9 тис.грн i склала 239,1 тис.грн
Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод визначається як рiзниця мiж активом балансу 573,4 тис.грн i зобов'язаннями товариства 334,4 тис.грн i склала 239 тис.грн
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства у попередньому та звiтному перiодi бiльше за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України.