ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 7.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 237.000  X X
Усього зобов'язань X 244.000  X X


Опис: У звiтному перiодi зобов'язання товариства склали 303,9 тис.грн, в тому числi:
-кредиторська зборгованiсть за товари, роботи i послуги - 219,1 тис.грн;
-поточнi збово'язання за робрахунками:
-з бюджетом - 7,8 тис.грн;
-зi страхування - 19,1 тис.грн;
-з оплати працi - 40,8 тис.грн;
Iншi поточнi зобов'язання - 17,1 тис.грн.
У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за:
-банкiвськими кредитами;
-цiнними паперами, в т.ч. облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими ЦП(в т.ч. похiдними) та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Фiнансової допомоги на зворотнiй основi Емiтент не надавав i не отримував.