ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Василькiвська Любов Федорiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека "
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01974951
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область)
     Район Пiщанський
     Поштовий індекс 24700
     Населений пункт Пiщанка
     Вулиця, будинок Ленiна, 49
     Міжміський код, телефон та факс 0434921794, 0434921892
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  "Бюлетень @Цiннi папери України"
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.01974951.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)