ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 213.400199.800
Первісна вартість 031 562.300562.800
Знос 032 348.900363.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 213.400199.800
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 0.0000.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 343.900324.900
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 5.5004.700
первісна вартість 161 5.5004.700
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.7000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 9.3003.200
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.60010.400
Усього за розділом ІІ 260 360.000343.200
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 116.200116.200
Додатково вкладений капітал 320 68.70068.700
Резервний капітал 340 2.7002.700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 51.40051.500
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 239.000239.100
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 242.000219.100
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 7.6007.800
зі страхування 570 16.70019.10000
з оплати праці 580 38.0000040.80000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 30.1000017.10000
Усього за розділом IV 620 334.40000303.90000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 573.40000543.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 20


ПІБ керівника Василькiвська Любов Федорiвна
ПІБ головного бухгалтера Трач Вiра Iванiвна
Примітки:
Облiк основних засобiв у товариствi ведеться за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв регламентованих Положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українi вiд 27 квiтня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 травня 2000 року за № 288I4509 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 року № 304 та вiд 25.11.2002 року № 989. Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Операцiї з находження та вибуття основних засобiв вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з чинним законодавством. Нарахування амортизацiї здiйснювалося у вiдповiдностi з вимогами статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.1997 року № 283I97-ВР iз врахуванням послiдуючих доповнень i змiн. У 2009 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.99 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751I4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, а також обраної облiкової полiтики. Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за середньозваженою вартiстю. Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод. Крiм того, у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 жовтня 1999 року за № 725I4018 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 року № 304 та вiд 23.05.2003 року № 363 передбачається створення резерву сумнiвних боргiв на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi, , проте у звiтному перiодi величину резерву сумнiвних боргiв, визначено товариством за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi з застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi, що дорiвнює нулю. Облiк та оцiнка зобов'язань товариства проводиться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 11.02.2000 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 року № 85I4306 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 року № 304 та вiд 25.11.2002 року № 989, а також обраної облiкової полiтики. Згiдно балансу станом на 31.12 .2011 року виробничi запаси склали 0 грн ., готова продукцiя - 324,9 тис. грн. Довгострокової дебiторськоi заборгованостi на пiдприємствi немає. Поточна дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi склала станом на 31.12.2011 р. - 4,7 тис.грн Зобов'язання емiтента станом на 31 грудня 2011 року складають:-Довгостроковi зобов'язання -0 грн;- Поточнi зобов'язання - 303,9 тис. грн. в тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги -219,1 тис. грн., з бюджетом - 7,8 тис. грн. З оплати працi - 17,1 тис. грн. зi страхування - 19,1 тис.грн. Статутний фонд пiдприємства станом на 31.12.2011 р.становить 116 200 грн. 00 коп., який оплачений своєчасно i повнiстю в порядку i засобами передбаченими установчими документами та чинним законодавством. Структура Статутного фонду складає 464920 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна..Станом на 31.12.2011 р . аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний фонд" пiдприємство проводить згiдно чинного законодавства. Станом на 31.12.2011р. iнший додатковий капiтал склав 68,7 тис.грн., резервний капiтал -2,7 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 51,5тис. грн.