ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2995.1002812.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 20.90021.200
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 2974.2002790.800
Інші операційні доходи 040 35.90032.800
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 3010.1002823.600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 2762.3002678.200
Інші операційні витрати 090 246.300144.500
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 3008.6002822.700
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 1.5001.500
Податок на прибуток 140 1.4000.500
Чистий прибуток (збиток) 150 0.1000.400
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) товариством провадиться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15"Доход", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.1999 р. за № 860I4153 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.06.2000 року № 131 та вiд 25.11.2002 року № 989.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року № 318 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19 сiчня 2000 року № 27I4248 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. При формуваннi в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати, доходи, активи i зобов'язання з податку на прибуток товариство застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 17 " Податок на прибуток ", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 року № 353 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2001 року за N47I5238. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг за 2011 р. склала 2995,1 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих товарiв - 2762,3 тис.грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011р. складає 51,5 тис. грн. в тому числi чистий прибуток звiтного року - 0,1 тис. грн.