ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 20 осiб. Позаштатних осiб та осiб, що працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу на пiдприємствi немає. Фонд оплати працi - 552600 тис.грн. Порiвняно з попереднiм перiодом фонд оплати працi збiльшився в зв'язку iз зростанням мiнiмальної заробiтної плати. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводяться ознайомлення з новими лiкувальними препаратами як вiтчизняного так i зарубiжного виробництва та нормами вiдпуску товарiв.Через брак коштiв iншої кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiним потребам Емiтент не проводить.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: