ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
21.04.2011
85.9200000
1. Затвердження процедурних питань проведення зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Затвердження розподiлу прибутку за 2010 рiк
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом:"одна акцiя - один голос". Завтердити склад лiчильної комiсiї: голова - Рудик Л.В.
Результат голосування: "за" 401619 голосiв- 100% вiд зареєтрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ: затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк i визнаит його роботу задовiльною.
Результат голосування: "за" 401619 голосiв- 100% вiд зареєтрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ: завтердити висновок ревiзiйної комiiї, рiчний звiт та баланс за 2010 рiк.
Результат голосування: "за" 401619 голосiв- 100% вiд зареєтрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: дивiденди за 2010 рiк не виплачувати. Отриманий прибуток направити : 5% в резервний капiтал; 35% - на соцiальний розвиток; 60% на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва.
Результат голосування: "за" 401619 голосiв- 100% вiд зареєтрованих на зборах.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не висувалося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.