ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Василькiвська Любов Федорiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

15.05.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека "
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01974951
1.4. Місцезнаходження ., Вінницька область, Пiщанський, Пiщанка, 24700, Ленiна, 49
1.5. Міжміський код та телефон, факс 0434921794, 0434921892
1.6. Електронна поштова адреса емітента apteka66@ukrpost.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№78, "Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.01974951.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2013

(дата)