ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В 1984 р. була збудована i вступила в дiю Пiщанська ЦРА №66. ВАТ "Пiщанська центральна районна аптека" заснована вiдповiдно до рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi (Наказ №156-К вiд 20.02.1996р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Пiщанська центральна районна аптека №66" у ВАТ. Фактiв злиття, приєднання, подiлу, перетворення чи видiлу на пiдприємствi не було.Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.02.2010 року товариство було переiменоване у Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека", про що Пiщанською районною державною адмiнiстрацiєю Вiнницької областi видане Свiдоцтво про дежавну реєстрацiю А00 №763571 вiд 10.03.2010 року.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До органiзацiйної структури емiтента входять:
-Аптека №1 смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49;
-Аптека №2 с.Чорномин,
-Аптечний пункт №1 с.Студена №2 с.Студена,
-Аптечний пункт №2 с.Дмитрашкiвка,
-Аптечний пункт №3 с.Трибусiвка
-Аптечний пункт №5 смт.Пiщанка.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не має. Порiвняно з попереднiм звiтним перiодом змiн у органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.
Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi. Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також “Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства”, затвердженого керiвником на 2012 рiк.
Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень
В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2012 рiк приватного акцiонерного товариства
« Пiщанська центральна районна аптека» код за ЄДРПОУ 01974951.

ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА КЕРIВНИЦТВУ
приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека».

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.

Аудитор Боднар Анатолiй Iванович провiв аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» за 2012 рiк, що додаються, яка включає (Баланс пiдприємства, Звiт про фiнансовi результати) що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Стандарти бухгалтерського облiку вимагають вiд мене дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятних облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. В обов’язки аудитора входить представлення висновку на пiдставi даних аудиторської перевiрки наданої звiтностi за 2012 рiк.
Я вибiрково перевiрив iнформацiю, яка пiдтверджує цифровий матерiал, який покладено в основу фiнансової звiтностi пiдприємства та отримав достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення моєї думки, щодо наданої звiтностi за 2012 рiк.

ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО- ПОЗИТИВНОI ДУМКИ.

На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть (Баланс пiдприємства, Звiт про фiнансовi результати) вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ УКРАЇНИ.

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО АУДИТ.

Основнi вiдомостi про емiтента.

Повне найменування -ПрАТ «Пiщанська центральна районна аптека»
Код за ЄДРПОУ - 01974951
Мiсцезнаходження - 24700 смт.Пiщанка Вiнницькоi обл., вул.Ленiна, 49
Данi про державну реєстрацiю - Серiя АОО № 763571 вiд 8.05.1997 р., № запису в ЄДР 1 162 105 0008 000017
Орган,що видав свiдоцтво - Пiщанська райдержадмiнiстрацiя.
Банкiвськi реквiзити - 26009197752 в ПАТ ” Райффайзен Банк Аваль” , МФО 380805

Основнi вiдомостi про аудитора.

Прiзвище, iм’я та по батьковi- Боднар Анатолiй Iванович
Iдентифiкацiйний код -1756504013
Мiсцезнаходження -Україна, 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21
Контактний телефон-/0432/55-08-20, 66-21-38
Данi про державну реєстрацiю Зареєстрований РП ВМР вiд 18.11.1996 р., В01 №692370
Сертифiкат аудитора -Серiя "А" № 000341 вiд 02.11.1995 р., продовжено до 02.11.2014 р.
Свiдоцтво про внесення в РСАД -№ 1689 видане за рiшенням АПУ вiд 18.12.1996 р. чинне до 23.12.2015 р.

Масштаб аудиторської перевiрки:
Дата i номер договору на проведення аудиту - № 17/03-12 ФЗ вiд 1.03.2013 р
Дата початку проведення аудиту -18.03.2013 р
Дата закiнчення проведення аудиту- 24.03.2013 р.

У вiдповiдностi до зазначеного договору Незалежний аудитор Боднар Анатолiй Iванович, який здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Сертифiката аудитора та Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, провiв незалежний аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства
«Пiщанська центральна районна аптека» .Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi, що дiє в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi , що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного ним аудиту. Аудиторська перевiрка проведена та аудиторський висновок складено вiдповiдно Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в Українi в якостi нацiональних (далi - МСА), зокрема до МСА 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора” та дiючого законодавства України (законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть ”, “Про господарськi товариства”, “Про цiннi папери i фондовий ринок ”, “Цивiльного кодексу Украiни”, «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007р., “Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)”, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР України за № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096).

2. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.
Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi. Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також “Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства”, затвердженого керiвником на 2012 рiк.
Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Складена фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» вiдповiдає даним синтетичного облiку, данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.

2.1 Додержання вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 № 69, iз змiнами та доповненнями.

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємством було проведено iнвентаризацiю активiв i зобов’язань згiдно з Наказом № 69 вiд 30.10.2012 р. Вiдповiдно до зазначеного наказу про iнвентаризацiю, була складена iнвентаризацiйна комiсiя в складi голови та членiв комiсiї, якi провели iнвентаризацiю сировини, палива, малоцiнних та швидкозношуваних матерiалiв, якi знаходяться в експлуатацiї, готової продукцiї, основних засобiв та грошових коштiв.
Для перевiрки аудитору були наданi iнвентаризацiйнi описи, зведенi вiдомостi актiв iнвентаризацiї на зазначену дату, на яку проводилася iнвентаризацiя.
За даними iнвентаризацiйних описiв, пiд час iнвентаризацiї нестачi i витрати вiд псування цiнностей не були виявленi. Я не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї товариства станом на та 01.11.2012 р, тому, що цi дати передували початку проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв товариства я не мав змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi.
Можливо iснує ймовiрнiсть вiдхилення в показниках фiнансової звiтностi. Разом з тим, вони можуть мати самий незначний вплив на фiнансову звiтнiсть, враховуючи розмiр похибки.

3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.

3.1 Необоротнi активи пiдприємства.
До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, незавершене будiвництво, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна нерухомiсть, вiдстроченi податковi активи, гудвiл та iншi необоротнi активи. Станом на 31.12.2012 р. на балансi пiдприємства облiковується складовi необоротних активiв – основнi засоби пiдприємства.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Основнi засоби.
Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року. Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку повної iнформацiї
про оцiнку, надходження основних засобiв, їх внутрiшнє перемiщення (зi складу в цех (вiддiл, дiльницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя, безоплатна передача, нестача, псування тощо); вiдображення даних про нарахування амортизацiї основних засобiв за звiтний перiод та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом i полiпшенням; визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв; iнформацiєю для складання звiтностi про основнi засоби i капiтальнi iнвестицiї.
Пiдставою для зарахування на баланс Пiдприємства основних засобiв є акт введення в експлуатацiю основних засобiв. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам i пiдрядникам за устаткування, iнструмент, iнвентар та iншi необоротнi активи; реєстрацiйнi збори та аналогiчнi платежi, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням основних засобiв; витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження i пуск основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та iншi витрати на забезпечення введення в експлуатацiю таких основних засобiв включаються до їх первiсної вартостi з вiдображенням в облiку капiтальних iнвестицiй.
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 199,8 188,4
Первiсна вартiсть 562,8 563,1
Знос 363,0 374,7

Структура основних засобiв по залишковiй вартостi наступна тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Iнвестицiйна нерухомiсть
Земельнi дiлянки
Капiтальнi витрати на полiпшення земель
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 439,7 439,7
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 68,1 68,1
Тварини
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби 55,0 55,3
Разом 562,8 563,1

В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
В результатi проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильностi вiдображення в облiку капiтального ремонту основних засобiв, правильнiсть нарахування амортизацiї, правильнiсть вiдображення в облiку надходження, внутрiшнього перемiщення та вибуття (списання) основних засобiв, аудиторами встановлено, що суттєвих помилок, якi можуть привести до викривлення показникiв фiнансової звiтностi не встановлено.

Фiнансовi iнвестицiї.
Пiдприємство не вкладало фiнансовi iнвестицiї в акцiї , частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

3.2 Оборотнi активи пiдприємства.

До складу оборотних активiв пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари, векселi одержанi, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi активи.
Станом на 31.12.2012 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв – виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.

Виробничi запаси .
Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi. Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами.
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”. Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Первинний облiк запасiв здiйснюється як з використанням типових форм так i з використанням самостiйно розроблених форм первинних документiв, що мiстять усi обов'язковi реквiзити.
Iнформацiя з первинних документiв узагальнюється у зведених облiкових документах.
Метод оцiнки вибуття запасiв – за середньозваженою собiвартiстю. Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв.

Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.:
Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали -
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо -
Тара i тарнi матерiали -
Будiвельнi матерiали -
Запаснi частини -
Матерiали сiльськогосподарського призначення -
Поточнi бiологiчнi активи -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети -
Незавершене виробництво -
Iнщi матерiали -
Товари 178,9
Разом 178,9
Перевiркою правильностi списання вартостi запасiв iз застосуванням методiв, передбачених облiковою полiтикою пiдприємства, недолiкiв та помилок не виявлено. Помилок при вiдображеннi операцiй з запасами в бухгалтерському облiку вибiрковою перевiркою не виявлено.

Дебiторська заборгованiсть.

На пiдприємствi дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався, тому що розрахунки за наданi послуги (товари) вiдбуваються вчасно. Величина сумнiвних боргiв визначається на Пiдприємствi, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
чиста реалiзацiйна вартiсть 4,7 4,9
первiсна вартiсть 4,7 4,9
резерв сумнiвних боргiв

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов’язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.

3.3 Власний капiтал пiдприємства.
Аналiтичний облiк статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв бухгалтерського облiку класу 4 “Власний капiтал та забезпечення зобов’язань. Рахунки цього класу призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв.
Станом на 31.12.2012 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 239,1 тис. грн., в порiвняннi з початком року (239,1 тис. грн.) розмiр власного капiталу не змiнився.
Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. становить, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Статутний капiтал 116,2 116,2
Iнший додатковий капiтал 68,7 68,2
Резервний капiтал 2,7 2,7
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 51,5 51,5
Всього 239,1 239,1

Iнформацiя про статутний капiтал

Об’явлений статутний капiтал пiдприємства становить 116230,00 грн. Величина статутного капiталу на 31.12.2012 р. становить 116230,00 грн. Станом на 31.12.2012 року статутний капiтал сплачено повнiстю.
Iнформацiя про випуски акцiй:

Дата реєстрацiї випуску акцiй - 01.10.2010 р.
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 98/02/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй - Вiнницьке ТУ ДКЦПФР
Код цiнного папера- UA4000092175
Тип цiнного папера -Iменнi простi
Форма iснування та форма випуску акцiй - Бездокументарна, iменнi
Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) - 0,25
Кiлькiсть акцiй (штук) - 464920
Загальна номiнальна вартiсть акцiй (грн.) - 116230
Частка у статутному капiталi (%) - 100

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI керiвництвом товариства:
- обрано тип товариства - приватне акцiонерне товариство.

Створення та використання резервного капiталу.
Статутом пiдприємства передбачено, що за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства:
-виплачуються дивiденди;
-створюється та поповнюється резервний капiтал;
-накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).
Вiдповiдно Статуту пiдприємства резервний капiтал створюється шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5% вiд чистого прибутку до отримання необхiдної суми.
Щорiчнi вiдрахування у резервний капiтал здiйснюються до досягнення ним 25% вiд розмiру статутного капiталу. Статутний капiтал становить 116,2 тис .грн., отже, розмiр резервного капiталу повинен складати не менше 29,0 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року резервний капiтал сформований в сумi 2,7 тис. грн.
По результатам дiяльностi за 2012 рiк вiдрахування до резервного капiталу пiдприємством не проводилось. Протягом 2012 року використання резервного капiталу не здiйснювалося.
Формування в бухгалтерському облiку iнших фондiв пiдприємством не здiйснювалося.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

3.4 Розкриття iнформацiї про зобов’язання.
В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов’язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
З метою бухгалтерського облiку на пiдприємствi зобов’язання подiляються на: довгостроковi; забезпечення, поточнi. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; додаткове пенсiйне забезпечення; виконання гарантiйних зобов'язань; реструктуризацiю; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. До довгострокових зобов’язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; iншi довгостроковi зобов'язання. Поточнi зобов'язання включають: короткостроковi кредити банкiв; поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковi векселi виданi; кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; iншi поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
За станом на 31.12.2012 р. загальнi зобов’язання товариства становлять 253,4 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2012 року (303,9 тис .грн.) зменшення 50,5 тис. грн.

Товариство за звiтний рiк, станом на 31.12.2012 р. має наступну структуру зобов’язань, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 219,1 184,0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: - -
з одержаних авансiв - -
з бюджетом 7,8 4,5
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 19,1 14,6
з оплати працi 40,8 30,6
з учасниками - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
iз необоротними активами та групами вибуття - -
Iншi поточнi зобов’язання 17,1 19,7

Система оплати працi на пiдприємствi включає перелiк витрат на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi види заохочень i виплат, якi передбаченi положеннями колективного договору.
Оплата працi працiвникiв здiйснювалась згiдно з штатним розкладом за фактично вiдпрацьований час, вiдповiдно до умов роботи та у вiдповiдностi до вимог Кодексу законiв про працю України.
До складу валових витрат у податковому облiку включена сума витрат на виплату основної та додаткової заробiтної плати працiвникiв, премiй, заохочень та iнших виплат, що передбаченi колективним договором, крiм того, до складу валових витрат вiднесенi нарахування до обов’язкових соцiальних фондiв.

Враховуючи значний обсяг документообiгу пiдприємства за розрахунками з оплати працi i, вiдповiдно, неможливiстю провести суцiльну перевiрку за весь перiод, що перевiряється, у зв'язку з обмеженiстю часу аудиторської перевiрки, аудиторами було здiйснено вибiркову перевiрку розрахункiв з оплати працi з метою виявлення випадкiв порушення вимог, Закону України "Про оплату працi" вiд 24.03.1995 за № 108/95-ВР, iз змiнами та доповненнями та КЗпП щодо своєчасностi та повноти розрахункiв з оплати працi, а також виплати заробiтної плати виключно грошима.
Проведеною перевiркою порушення вимог зазначених законодавчих документiв аудитором не виявлено.
Розкриття iнформацiї щодо формування собiвартостi реалiзованої продукцiї та обсягу чистого прибутку
Собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:

-прямi матерiальнi витрати;
-прямi витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановлено пiдприємством самостiйно.
Перевiркою правильностi вiднесення витрат у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах до витрат Пiдприємства встановлено :
-первиннi документи в бухгалтерськiй службi обробляють бухгалтери, якi ведуть свої дiлянки облiку, такi як: основнi засоби, заробiтна плата, послуги, витрати на виробництво та собiвартiсть продукцiї, тощо;
-цi самi бухгалтери контролюють наявнiсть усiх первинних документiв, що пiдтверджують будь-яку операцiю;
-перiодичнiсть вiднесення витрат на формування фiнансових результатiв щомiсячна.

3.5 Витрати та доходи пiдприємства.

На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства.
На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 “Витрати” та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.

Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2012 р., тис. грн.:

Найменування показника За звiтнийперiод За попереднiйперiод
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2778,3 2974,2
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2346,3 2762,3
Iншi операцiйнi доходи 40,5 35,9
Дохiд вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Адмiнiстративнi витрати - -
Витрати на збут - -
Iншi операцiйнi витрати 472,5 246,3
Витрати вiд первiсного визначення бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Доход вiд участi в капiталi - -
Iншi фiнансовi доходи - -
Iншi доходи - -
Фiнансовi витрати - -
Витрати вiд участi в капiталi - -
Iншi витрати - -
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi - -
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 1,4
Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - -
Надзвичайнi:
Податки з надзвичайного прибутку - -
Частка меншостi - -
Чистий:
прибуток - 0,1
збиток - -

При визначеннi суми доходу вiд продажу товарiв, продукцiї, робiт, послуг пiдприємство керувалося Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, вiдповiдними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та облiковою полiтикою.
Проведеними перевiрками та тестуваннями аудитором не виявлено чинникiв, якi суттєвим чином перекручують розмiр фiнансового результату дiяльностi пiдприємства, вiдображеного у фiнансових звiтах. Товариство за звiтний перiод 2012 р. отримало 0 тис. грн. збитку.

4. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2012 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.
Розрахунок вартостi чистих активiв, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 239,1 239,1
Статутний капiтал 116,2 116,2
Скоригований статутний капiтал 116,2 116,2

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Виконання значних правочинiв (вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства").
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Значних правочинiв, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни, аудитором пiд час проведення перевiрки не виявлено.

Стан корпоративного управлiння.

Стан корпоративного управлiння в Товариствi здiйснюється згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснює Наглядова Рада. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя (ревiзор ) товариства. Служби внутрiшнього аудиту Наглядовою Радою не створено.

Ризики суттєвого викривлення.

Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”) - аудитор вважає, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Iнформацiя про дii, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та привести до змiни вартостi цiнних паперiв.
Протягом звiтного року на пiдприємствi не вiдбувалися подii, якi передбаченi частиною 1 статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок».
5. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ.
Показники фiнансового стану .

Показники Розрахунок, згiдно рядкiв БалансуОрiєнтовне позитивне значенняНа початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi р.230+240 А.Б./ р.620 П.Б 0,25 - 0,5 0,01 0,04
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi р.260+270/ р.620 П.Б. 1,0 - 2,0 1,13 1,2
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом р.380 П.Б./ р.620 П.Б. 0,25 - 0,5 0,79 0,94
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або платоспроможностi, або автономiї) р.620+480+430 П.Б./380 П.Б. 0,5 - 1,0 1,27 1,06

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов’язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов’язань – станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта, товариство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов’язання.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов’язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов’язань пiдприємства – станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємство може лiквiдувати поточнi зобов’язання.

Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов’язань та власних коштiв пiдприємства – розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення власних коштiв та вартостi майна пiдприємства. Вiдсоток власних коштiв у власному майнi вказує на те, що пiдприємство має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i вiдносної незалежностi вiд зовнiшнiх фiнансових джерел – розрахований показник на кiнець року знаходиться в межах нормативного значення та свiдчить про стабiльний фiнансовий стан пiдприємства.

6. висновок

Аудиторською перевiркою пiдтверджується фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» за 2012 рiк в складi Балансу з валютою 492,5 тис. грн., Звiту про фiнансовi результати (додаються).
На мою думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для формування висновку про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам чинного законодавства та у всiх суттєвих аспектах дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану приватного акцiонерного товариства « Пiщанська центральна районна аптека» станом на 31 грудня 2012 р.Даний аудиторський висновок складено в 2-х примiрниках.
24.03.2013 р.
Аудитор Боднар А.I.


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види послуг, якi надаються ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека ": роздрiбна торгiвля медикаментами, виробами медичного призначення вiтчизняного та iмпортного виробництва; забезпечення пiдвiдомчої мережi аптек по обмеженiй номенклатурi; контроль за станом товарних запасiв, наявнiсть асортименту лiкарських засобiв в пiдвiдомчiй мережi, забезпечення постiйної наявностi в аптеках необхiдного асортименту препаратiв вiдповiдно до вимог Мiнiстерства охорони здоров'я.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами товарiв, що займають бiльше 10% вiд загального об'єму постачання - 3, а саме: ПП "Конекс" м.Вiнниця, ТОВ "Вента", ТОВ БаДМ", м.Днiпропетровськ. Вибiр постачальника грунтується на величинi торгової нацiнки, яка регулює цiну товару.
Цiни бажають бути нижчими, оскiльки обслуговуються найчастiше працiвники с/г та малозабезпечене населення району.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента можна вiднести нестiйкий та постiйно зростаючий курс валют i вiдповiдне збiльшення цiн на медикаменти, що зменшує кiлькiсть реалiзацiї у населення а також пiдвищення цiн на оренду примiщень, оплату комунальних послуг.
Надання послуг з продажу медикаментiв, особливо в сiльськiй мiсцевостi досить перспективна дiяльнiсть. Для розширення виробництва та ринкiв збуту пiдприємство не володiє достатньою кiлькiстю обiгових коштiв. Основнi ринки збуту - населення та лiкувальнi установи Пiщанського району.
Реалiзацiя залежить вiд сезонних змiн. Бiльша реалiзацiя медикаментiв вiдбувається в зимово-весняний перiод. Пiдприємства галузi рентабельнi.
Основним конкурентом є МПП "Фармсервiс" смт.Шаргород у зв'язку з вiдкриттям аптечного пункту при хiрургiчному корпусi та а/п ТI "Адонiс смт.Крижопiль, яке розташоване на територiї райлiкарнi. Нових технологiй у звiтному перiодi товариство не запроваджувало. Положення на ринку нестабiльне i залежить вiд економiчних та законодавчих обмежень .
Товариство планує розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбано активiв на суму 15,7 тис.грн, та списано активiв на суму 19,1 тис.грн. Значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi.
Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства i в його користуваннi.
Емiтент орендує 4 примiщення для розмiщення аптечних пунктiв. За оренду у звiтному перiодi було сплачено 9800 грн. Обмеження на володiння, використання та розпорядження майна емiтента у 2012 роцi дiяли лише на нерухоме майно, яке здавалося в оренду. Вiд здавання в оренду примiщень у 2012 роцi отримано 40466 грн доходу.
Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р складає 563,1 тис. грн. Знос основних засобiв складає 374,7 тис. грн.
У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв склав 95%, ступiнь зносу - 66,5 %, виробничi потужностi товариства досить обмеженi, обладнання використовується на 88%.
Змiна вартостi основних засобiв товариства вiдбулась за рахунок нарахованої амортизацiї .У звiтному перiодi придбання та списання основних засобiв не вiдбувалося.
Екологiчнi проблеми не позначаються на використаннi активiв товариства. Планiв капiтального будiвництва та розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. Iстотнi проблеми:
- невчасний розрахунок центральної районної лiкарнi за отриманi медикаменти, а також районного бюджету за медикаменти, виданi iнвалiдам та учасникам Великої Вiтчизняної вiйни;
- втручання держави у формування цiн на лiкарськi препарати;
- нестабiльнiсть курсу валют;
- свiтова фiнансова криза.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення законодавства на пiдприємство не накладалося.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування i самоокупностi. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Всiх оборотних активiв недостатньо для негайного погашення короткострокових зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району. На полiпшення дiяльностi емiтента та стабiлiзацiї його фiнансового стану може вплинути подолання свiтової фiнансової кризи, покращення курсу гривнi по вiдошенню до свiтових валют, зменшення контролю з боку держави за встановленими цiнами на медичнi препарати.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік У звiтному перiодi товариство розробками i дослiдженнями не займалося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не виступали стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiнансовий стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку:
За 2012 рiк К1=0,04; 2011 рiк К1=0,01; за 2010 рiк К1=0,03; за 2009 рiк К1 = 0,0106; при оптимальному значеннi К1=0,2-0,5. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi значно нижчий за оптимальний - коштiв на рахунку в банку недостатньо для покриття короткострокових зобов'язань.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить: за 2012 рiк К2=1,2; за 2011 рiк К2=1,1; за 2010 рiк К2=1,05; за 2009 рiк К2 = 1,05; при оптимальному значеннi К2=1.0-2.0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в межах норми - отже ресурсiв пiдприємства достатньо для погашення зобов'язань.
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу: за 2012 рiк К2=1,06; за 2011 рiк К3=0,4; за 2010 рiк К3=0,4; за 2009 рiк К3 = 0,49; при оптимальному значеннi К3=0,2-0,5. Коефiцiєнт знаходиться в межах норми - пiдприємство досить фiнансово стiйке.
4. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв i становить:за 2012 рiк К4=0,94; за 2011 рiк К4=0,79; за 2010 рiк К4=0,72; за 2009 рiк К4=0,98; при оптимальному значеннi К4=1.0 i бiльше.

Проведений аналiз свiдчить про те, що пiдприємство не може провести негайнi розрахунки по поточним зобов'язанням наявними коштами, але при мобiлзацiї всiх оборотних активiв можливе погашення поточних зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом показує з якою кратнiстю акцiонерне товариство здатне виконати довгостроковi та поточнi зобовязання за допомогою власного капiталу. Нормативний розмiр його має складати бiльше нiж 1,0. Власний капiтал не забезпечує погашення поточних та довгострокових зобовязань.

За останнi чотири роки нерозподiлений прибуток товариства майже не змiнюється: 2009 р - 51 тис.грн; 2010 рiк - 51,4 тис.грн; 2011 рiк - 51,5 тис.грн. 2012 рiк - 51,5 тис.грн; Чистого прибутку у звiтному перiодi немає, тодi як у попередньому чистий прибуток склав 1,4 тис.грн, що було на рiвнi 2009 року. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла iз збiльшенням витрат товариства. Собiвартiсть: 2009 р. - 1535,6 тис.грн.; 2010 рiк - 2678,2 тис.грн; 2011 рiк - 2762,3 тис.грн;2012 рiк 2346,3 тис.грн;