ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4.5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 248.9 X X
Усього зобов'язань X 253.4 X X
Опис У звiтному перiодi зобов'язання товариства склали 253,4 тис.грн, в тому числi:
-кредиторська зборгованiсть за товари, роботи i послуги - 184,0 тис.грн;
-поточнi збово'язання за робрахунками:
-з бюджетом - 4,5 тис.грн;
-зi страхування - 14,6 тис.грн;
-з оплати працi - 30,6 тис.грн;
Iншi поточнi зобов'язання - 19,7 тис.грн.
У звiтному перiодi Емiтент не мав зобов'язань за:
-банкiвськими кредитами;
-цiнними паперами, в т.ч. облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими ЦП(в т.ч. похiдними) та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Фiнансової допомоги на зворотнiй основi Емiтент не надавав i не отримував.