ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 20 осiб. Позаштатних осiб та осiб, що працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу на пiдприємствi немає.
Фонд оплати працi 2011 рiк - 552,6 тис. грн.
Фонд оплати працi 2012 рiк 563,7 тис.грн
Порiвняно з попереднiм перiодом фонд оплати працi збiльшився в зв'язку iз зростанням мiнiмальної заробiтної плати.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi проводяться ознайомлення з новими лiкувальними препаратами як вiтчизняного так i зарубiжного виробництва та нормами вiдпуску товарiв.Через брак коштiв iншої кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiним потребам Емiтент не проводить.