ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2012
Кворум зборів** 90.9
Опис 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3.Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Поворознюк Лариса Володимирiвна, Володавська Лiдiя Iванiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).

Питання 2.РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.

Питання 3. РIШЕННЯ: затвердити звiт Наглядової ради i визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 4. РIШЕННЯ: - затвердити звiт Ревiзора;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),

Питання 5. РIШЕННЯ:- дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).

Питання 6. РIШЕННЯ:Затвердити Положення:“Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття iнформацiї Товариства та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 422820 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.

Питання 7. РIШЕННЯ:У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 421131 голосiв (99,6% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1689 голосiв(0,4% вiд зареєстрованих на зборах); "Утримались" - 0 голосiв.


Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не висувалося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.