ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека " за ЄДРПОУ 01974951
Територія   за КОАТУУ 0523255100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах за КВЕД 47.73
Середня кількість працівників 16    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Вiнницька область, смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 199.8 188.4
первісна вартість 031 562.8 563.1
знос 032 (363) (374.7)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 199.8 188.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 324.9 178.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 4.7 4.9
первісна вартість 161 4.7 4.9
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 3.2 11
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 10.4 109.3
Усього за розділом II 260 343.2 304.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 543 492.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 116.2 116.2
Додатковий вкладений капітал 320 68.7 68.7
Резервний капітал 340 2.7 2.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 51.5 51.5
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 239.1 239.1
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 219.1 184
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 7.8 4.5
зі страхування 570 19.1 14.6
з оплати праці 580 40.8 30.6
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 17.1 19.7
Усього за розділом IV 620 303.9 253.4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 543 492.5
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 199,8 188,4
Первiсна вартiсть 562,8 563,1
Знос 363,0 374,7

Структура основних засобiв по залишковiй вартостi наступна тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Iнвестицiйна нерухомiсть
Земельнi дiлянки
Капiтальнi витрати на полiпшення земель
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 439,7 439,7
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 68,1 68,1
Тварини
Багаторiчнi насадження
Iншi основнi засоби 55,0 55,3
Разом 562,8 563,1

В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”. Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.:

Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали -
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо -
Тара i тарнi матерiали -
Будiвельнi матерiали -
Запаснi частини -
Матерiали сiльськогосподарського призначення -
Поточнi бiологiчнi активи -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети -
Незавершене виробництво -
Iнщi матерiали -
Товари 178,9
Разом 178,9
Станом на 31.12.2012 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
чиста реалiзацiйна вартiсть 4,7 4,9
первiсна вартiсть 4,7 4,9
резерв сумнiвних боргiв
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 239,1 тис. грн., в порiвняннi з початком року (239,1 тис. грн.) розмiр власного капiталу не змiнився.
Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. становить, тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Статутний капiтал 116,2 116,2
Iнший додатковий капiтал 68,7 68,2
Резервний капiтал 2,7 2,7
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 51,5 51,5
Всього 239,1 239,1

Об’явлений статутний капiтал пiдприємства становить 116230,00 грн. Величина статутного капiталу на 31.12.2012 р. становить 116230,00 грн. Станом на 31.12.2012 року статутний капiтал сплачено повнiстю.
В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень.
За станом на 31.12.2012 р. загальнi зобов’язання товариства становлять 253,4 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2012 року (303,9 тис .грн.) зменшення 50,5 тис. грн.
Товариство за звiтний рiк, станом на 31.12.2012 р. має наступну структуру зобов’язань, тис. грн.:

Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 219,1 184,0
Поточнi зобов’язання за розрахунками: - -
з одержаних авансiв - -
з бюджетом 7,8 4,5
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 19,1 14,6
з оплати працi 40,8 30,6
з учасниками - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
iз необоротними активами та групами вибуття - -
Iншi поточнi зобов’язання 17,1 19,7
Керівник

 

(підпис)

Василькiвська Любов Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Трач Вiра Iванiвна