ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В 1984 р. була збудована i вступила в дiю Пiщанська ЦРА №66. ВАТ "Пiщанська центральна районна аптека" заснована вiдповiдно до рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi (Наказ №156-К вiд 20.02.1996р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Пiщанська центральна районна аптека №66" у ВАТ. Фактiв злиття, приєднання, подiлу, перетворення чи видiлу на пiдприємствi не було.Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.02.2010 року товариство було переiменоване у Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека", про що Пiщанською районною державною адмiнiстрацiєю Вiнницької областi видане Свiдоцтво про дежавну реєстрацiю А00 №763571 вiд 10.03.2010 року.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До органiзацiйної структури емiтента входять:
-Аптека №1 смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49;
-Аптека №2 с.Чорномин,
-Аптечний пункт №1 с.Студена №2 с.Студена,
-Аптечний пункт №2 с.Дмитрашкiвка,
-Аптечний пункт №5 смт.Пiщанка.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не має. Порiвняно з попереднiм звiтним перiодом змiн у органiзацiйнiй структурi емiтента не вiдбувалося.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; -Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 18 осiб;
- середня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб;
-чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб
-Фонд оплати працi 2012 рiк- 363,7 тис.грн
-Фонд оплати працi 2013 рiк -436,5 тис.грн
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйними потребам Емiтента не розрорбляється.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Емiтент не здiйснював.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.
Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi. Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також “Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства”, затвердженого керiвником на 2013 рiк.
Бухгалтерський облiк приватного акцiонерного товариства «Пiщанська центральна районна аптека» станом на 31 грудня 2013 року, вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз врахуванням змiн та доповнень, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог П(С)БО 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
В результатi проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види послуг, якi надаються ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека ": роздрiбна торгiвля медикаментами, виробами медичного призначення вiтчизняного та iмпортного виробництва; супунiми товарами, забезпечення пiдвiдомчої мережi аптек по обмеженiй номенклатурi; контроль за станом товарних запасiв, наявнiсть асортименту лiкарських засобiв в пiдвiдомчiй мережi, забезпечення постiйної наявностi в аптеках необхiдного асортименту препаратiв вiдповiдно до вимог Мiнiстерства охорони здоров'я.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами товарiв, що займають бiльше 10% вiд загального об'єму постачання - 3, а саме: ПП "Конекс" м.Вiнниця, ТОВ "Вента", ТОВ БаДМ", м.Днiпропетровськ. Вибiр постачальника грунтується на величинi торгової нацiнки, яка регулює цiну товару.
Цiни бажають бути нижчими, оскiльки обслуговуються найчастiше працiвники с/г та малозабезпечене населення району.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента можна вiднести нестiйкий та постiйно зростаючий курс валют i вiдповiдне збiльшення цiн на медикаменти, що зменшує кiлькiсть реалiзацiї у населення а також пiдвищення цiн на оренду примiщень, оплату комунальних послуг.
Надання послуг з продажу медикаментiв, особливо в сiльськiй мiсцевостi неперспективна дiяльнiсть. Для розширення виробництва та ринкiв збуту пiдприємство не володiє достатньою кiлькiстю обiгових коштiв. Основнi ринки збуту - населення та лiкувальнi установи Пiщанського району.
Реалiзацiя залежить вiд сезонних змiн. Бiльша реалiзацiя медикаментiв вiдбувається в зимово-весняний перiод. Пiдприємства галузi рентабельнi.
Основним конкурентом є МПП "Фармсервiс" смт.Шаргород у зв'язку з вiдкриттям аптечного пункту при хiрургiчному корпусi та а/п ТI "Адонiс смт.Крижопiль, яке розташоване на територiї райлiкарнi. Нових технологiй у звiтному перiодi товариство не запроваджувало. Положення на ринку нестабiльне i залежить вiд економiчних та законодавчих обмежень .
Товариство планує розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п'ять рокiв товариством придбано активiв на суму 15,7 тис.грн, та списано активiв на суму 19,1 тис.грн. За 2013 рiк кiлькiсть вiдчужених та рпидбаних активiв не змiнилася. Значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариство не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiiлiйованими особами Емiтент не укладав.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi.
Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування товариства i в його користуваннi.
Емiтент орендує 4 примiщення для розмiщення аптечних пунктiв. За оренду у звiтному перiодi було сплачено 9300 грн. Обмеження на володiння, використання та розпорядження майна емiтента у 2013 роцi дiяли лише на нерухоме майно, яке здавалося в оренду. Вiд здавання в оренду примiщень у 2013 роцi отримано 30700 грн доходу.
Первинна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р складає 509,9 тис. грн. Знос основних засобiв складає 329,4 тис. грн.
У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв склав 95%, ступiнь зносу - 64,6%, виробничi потужностi товариства досить обмеженi, обладнання використовується на 88%.
Змiна вартостi основних засобiв товариства вiдбулась за рахунок нарахованої амортизацiї .
У звiтному перiодi придбано основних засоба на 4,8 тис.грн;
У звiтному перiодi вибуло основних засобiв на 11,3 тис.грн.
Екологiчнi проблеми не позначаються на використаннi активiв товариства. Планiв капiтального будiвництва та розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. Iстотнi проблеми:
- невчасний розрахунок центральної районної лiкарнi за отриманi медикаменти, а також районного бюджету за медикаменти, виданi iнвалiдам та учасникам Великої Вiтчизняної вiйни;
- втручання держави у формування цiн на лiкарськi препарати;
- нестабiльнiсть курсу валют;
- свiтова фiнансова криза.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звiтному перiодi штрафiв та компенсацiй за порушення законодавства на пiдприємство не накладалося.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство працює за принципом самофiнансування i самоокупностi. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Всiх оборотних активiв недостатньо для негайного погашення короткострокових зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Розширити мережу аптек за рахунок оренди в ФАП в усiх селах Пiщанського району. На полiпшення дiяльностi емiтента та стабiлiзацiї його фiнансового стану може вплинути подолання свiтової фiнансової кризи, покращення курсу гривнi по вiдошенню до свiтових валют, зменшення контролю з боку держави за встановленими цiнами на медичнi препарати.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; У звiтному перiодi товариство розробками i дослiдженнями не займалося.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не виступали стороною у судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Фiнансовий стан пiдприємства характеризується рядом показникiв таких як:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, що показує частину короткострокових зобов'язань, якi можуть бути термiново покритi коштами на рахунку в банку:
За звiтний перiод К1=0,003; 2012 рiк К1=0,04; 2011 рiк К1=0,01; за 2010 рiк К1=0,03; за 2009 рiк К1 = 0,0106; при оптимальному значеннi К1=0,2-0,5. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi значно нижчий за оптимальний - коштiв на рахунку в банку недостатньо для покриття короткострокових зобов'язань.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення зобов'язань i становить: за 2013 рiк К2=0,85; за 2012 рiк К2=1,2; за 2011 рiк К2=1,1; за 2010 рiк К2=1,05; за 2009 рiк К2 = 1,05; при оптимальному значеннi К2=1.0-2.0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в межах норми - отже ресурсiв пiдприємства достатньо для погашення зобов'язань.
3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує спiввiдношення залучених i власних коштiв i розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу: за 2013 рiк К3=2,04; за 2012 рiк К2=1,06; за 2011 рiк К3=0,4; за 2010 рiк К3=0,4; за 2009 рiк К3 = 0,49; при оптимальному значеннi К3=0,2-0,5. Коефiцiєнт знаходиться в межах норми - пiдприємство досить фiнансово стiйке.
4. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв i становить:за 2013 рiк К4= 0,49; за 2012 рiк К4=0,94; за 2011 рiк К4=0,79; за 2010 рiк К4=0,72; за 2009 рiк К4=0,98; при оптимальному значеннi К4=1.0 i бiльше.
Проведений аналiз свiдчить про те, що пiдприємство не може провести негайнi розрахунки по поточним зобов'язанням наявними коштами, але при мобiлзацiї всiх оборотних активiв можливе погашення поточних зобов'язань у встановленi термiни. Пiдприємство недостатньо фiнансово стiйке. Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом показує з якою кратнiстю акцiонерне товариство здатне виконати довгостроковi та поточнi зобовязання за допомогою власного капiталу. Нормативний розмiр його має складати бiльше нiж 1,0. Власний капiтал не забезпечує погашення поточних та довгострокових зобовязань.

За останнi чотири роки нерозподiлений прибуток товариства майже не змiнюється: 2009 р - 51 тис.грн; 2010 рiк - 51,4 тис.грн; 2011 рiк - 51,5 тис.грн. 2012 рiк - 51,5 тис.грн 2013 рiк - 50,2 тис.грн; Чистий збиток за 2013 рiк склав 101,7 тис.грн - у 2012 роцi - не було нi збитку, нi прибутку - товариство вийшло на 0, тодi як у 2011 роцi чистий прибуток склав 1,4 тис.грн, що було на рiвнi 2009 року. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї зросла iз збiльшенням витрат товариства. Собiвартiсть: 2009 р. - 1535,6 тис.грн.; 2010 рiк - 2678,2 тис.грн; 2011 рiк - 2762,3 тис.грн;2012 рiк 2346,3 тис.грн ; 2013 рiк - 1969 тис.грн;