ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 96.87
Опис Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Внесення змiн i доповнень до Статуту i викладення його в новiй редакцiї.
9. Вибори членiв наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
11. Вибори ревiзора.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревiзором.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 9 i 11, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте

Питання 2.РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме:
- Поворознюк Лариса Володимирiвна
- Ганзiй Зiнаїда Миколаївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 3. РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосiв (91,71% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 17832 голосiв (3,96%), “утримались” - 19512 голосiв (4,33%).Рiшення прийняте.

Питання 4. РIШЕННЯ: - Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 5. РIШЕННЯ:- Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосiв (91,71% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 37344 голосiв (8,29%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 6. РIШЕННЯ:Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 7. РIШЕННЯ:В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосiв (91,71% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 37344 голосiв (8,29%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 8. РIШЕННЯ: - Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
- Доручити головi зборiв пiдписати статут.
- Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 218388 голосiв (48,49% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 232020 голосiв (51,51%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення не прийняте.

Питання 9. РIШЕННЯ: - Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
- Обрати членами Наглядової ради Рудик Людмилу Владиславiвну, Василькiвського Геннадiя Петровича, Карауш Дiну Михайлiвну
- за кандидата в члени Наглядової ради Рудик Людмилу Владиславiвну
- Результат кумулятивного голосування: «за» - 14505 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Василькiвського Геннадiя Петровича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 626212 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Карауш Дiну Михайлiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 14447 голоси. Рiшення прийняте.

Питання 10. РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 424509 голосiв (94,25% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 25899 голосiв (5,75%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 11. РIШЕННЯ:Обрати Ревiзора товариства термiном на три роки Байду Ольгу Iванiвну.
- за кандидата в Ревiзори Байду Ольгу Iванiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 450408 голосiв. Рiшення прийняте.

Питання 12. РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 442341 голосiв (98,21% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 8067 голосiв (1,79%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 13. РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте

Питання 14. РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не висувалося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.