ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)486-91-37
Факс (044)486-91-37
Вид діяльності депозитартна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис У звiтному перiодi розiрваний договiр iз збергiачем ПрАТ “ФК “Автоальянс iнвест” та заключений договiр iз депозитарною установою ТОВ “Укрекобудiнвест”

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 01001, вул.Б.Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю згiдно договору про обслуговування емiсiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Боднар Анатолiй Iванович
Організаційноправова форма Підприємець - фізична особа
Код за ЄДРПОУ 1756504013
Місцезнаходження ., Вінницька область, ., м.Вiнниця, 21036, Хмельницьке шосе 11 кв.21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1689
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.1996
Міжміський код та телефон (0432)66-21-38
Факс (0432)55-08-20
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Згiдно з договором №22/03-14 ФЗ вiд 11.03.2014 року проведений аудит фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк