ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2635.3 2797.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (30.1) (19.4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2605.2 2778.3
Інші операційні доходи 040 36.3 40.5
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2641.5 2818.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1969) (2346.3)
Інші операційні витрати 090 (672.5) (472.5)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (101.7) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2743.2) (2818.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -101.7 0
Податок на прибуток 140 (0) (1.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -101.7 0
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
-прямi матерiальнi витрати;
-прямi витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства.
На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 “Витрати” та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2013 р., тис. грн.:

Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2605.2 2778.3
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) (1969.0 (2346.3)
Iншi операцiйнi доходи 36.3 40.5
Дохiд вiд первiсного визначення бiологiчних
активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Адмiнiстративнi витрати - -
Витрати на збут - -
Iншi операцiйнi витрати (672.5) (472.5)
Витрати вiд первiсного визначення
бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї - -
Доход вiд участi в капiталi - -
Iншi фiнансовi доходи - -
Iншi доходи - -
Фiнансовi витрати - -
Витрати вiд участi в капiталi - -
Iншi витрати (101.7) -
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi - -
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - -
Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi - -
Надзвичайнi:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку - -
Частка меншостi - -
Чистий:
прибуток - -
збиток 101.7 -


Керівник

 

(підпис)

Василькiвська Любов Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Трач Вiра Iванiвна