ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 12.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 180.5 170.2 0 0 180.5 170.2
будівлі та споруди 147.3 161.4 0 0 147.3 161.4
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 33.2 8.8 0 0 33.2 8.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 180.5 170.2 0 0 180.5 170.2
Опис Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi i знаходяться за мiсцем його розташування.
Володiння основними засобами товариства здiйснюється на постiйнiй основi i знаходяться за мiсцем його розташування
До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн –
на кiнець звiтного перiодi це ОЗ I групи - будiвлi i споруди на суму 161,4 тис.грн по залишковiй вартостi, термiн використання - 29 рокiв
та ОЗ IV групи на суму 8,8 тис.грн. по залишковiй вартостi, термiн використання 20 рокiв.
Всi основнi засоби товариства використовуються за своїм призначенням.
Обмежень на володiння, використання та розпорядження майна емiтента дiють лише на те нерухоме майно, яке надається в оренду.
За 2014 рiк вiд здавання в оренду примiщень отримано 32,7 тис.грн доходу.
У звiтному перiодi ступiнь використання основних засобiв склав 95%, ступiнь зносу – 65,9%.
Емiтент орендує 3 примiщення для розмiщення аптечних пунктiв.
За оренду примiщень у звiтному перiодi сплачено 17,2 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р складає 170,2 тис. грн.
Знос основних фондiв складає 330,1тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 509,9 тис.грн, на кiнець перiоду – 500,3 тис.грн.
Змiна вартостi основних засобiв товариства вiдбулась за рахунок нарахованої амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 239.1 239.1
Статутний капітал (тис.грн.) 116.2 116.2
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 116.2 116.2
Опис Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку.
До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв.

Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2013 рiк визначається як рiзниця мiж активом балансу 418,4 тис.грн i зобов'язаннями товариства 281,0 тис.грн i склала 137,4 тис.грн
Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2014 рiк визначається як рiзниця мiж активом балансу 585,6 тис.грн i зобов'язаннями товариства 346,5 тис.грн i склала 239,1 тис.грн
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства у попередньому та звiтному перiодi бiльше за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України.