ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 12.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 94.1 X X
у тому числі:
Короткостроковий банкiвський кредит05.12.201494.13616.10.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 7.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 244.8 X X
Усього зобов'язань X 346.5 X X
Опис У звiтному перiодi зобов'язання товариства склали 346,5 тис.грн, в тому числi:
-короткостроковий банкiвський кредит, непогашена частина боргу станом на 31.12.2014 року 94.1 тис.грн.
-кредиторська зборгованiсть за товари, роботи i послуги - 160,4 тис.грн;
-поточнi збово'язання за робрахунками:
-з бюджетом -7,6 тис.грн;
-зi страхування - 14,1 тис.грн;
-з оплати працi - 48,3 тис.грн;
Iншi поточнi зобов'язання -22,0тис.грн.
У звiтному перiодi емiтент не мав зобов'язань за:
-цiнними паперами, в т.ч. облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими ЦП(в т.ч. похiдними) та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Фiнансової допомоги на зворотнiй основi Емiтент не надавав i не отримував.