ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 12.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Добсон-консалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21681636
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м.Київ, вул.Татарська 7
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1909, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., П, 00016, 12.02.2012, 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi за 2014 рiк. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» код за ЄДРПОУ — 01974951. Наданий незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «Добсон-консалтинг». 2015 р АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК. (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. по результатам перевiрки незалежною аудиторською фiрмою ТОВ « Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» згiдно з договором № 0089 вiд «17» квiтня 2015 р. м. Київ «23» квiтня 2015 р. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Адмiнiстрацiї Приватне акцiонерне товариство «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА». Аудиторською фiрмою «Добсон-консалтинг» була проведена аудиторська перевiрка рiчних фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» крiм статей цих звiтiв, що стосуються нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, а саме: Баланс Ф1м, Звiт про фiнансовi результати Ф2м, складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно: -фiнансової звiтностi Товариства в цiлому; -розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi за видами активiв у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; -розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; -розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; -розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про Статутний капiтал (фонд) у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi; -розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi. Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про господарськi товариства, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської палати України, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспектування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки, щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка дозволила сформувати аудиторську думку про те, що компоненти фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА». Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк, регiстри синтетичного облiку. Вибiрково – свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства. На погляд аудитора, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора. Аудиторська перевiрка здiйснювалась за фактичною адресою розмiщення Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА»: 24700 Вiнницька область, Пiщанський район, смт. Пiщанка, вул. Ленiна , 49. Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження. Даний висновок складено станом на «23» квiтня 2015 року. Всi включенi в даний документ припущення та висновки потрiбно вiдносити виключно на вказану дату. Замовник одноосiбно несе вiдповiдальнiсть за всi юридично значимi рiшення, прийнятi ним самостiйно в зв'язку з даним аудиторським висновком. 1. Вступний параграф. 1.1. Основнi вiдомостi про Товариство Приватне акцiонерне товариство «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя АОО № 763571 вiд 8.05.1997 р., № запису в ЄДР 1 162 105 0008 000017. Основнi види дiяльностi (за КВЕД): 47.73 роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах; 86.90 iнша дiяльнiсть в сферi охорони здоров’я Керiвник Василькiвська Любов Федорiвна Телефон (04349) 2-18-92 Мiсце знаходження :24700 Вiнницька область, Пiщанський район,,смт. Пiщанка, вул. Ленiна,49 1.2. Опис аудиторської перевiрки. 1.2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк товариства ведеться без застосування комп’ютерної програми Бухгалтерський облiк на товариствi у звiтному перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi активiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.99 р. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 1.2.2. Облiкова полiтика В товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування затвердженi наказом Мiнiстерством Фiнансiв України за №291 вiд 30.11.99 р. В перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтика вiдповiдає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi та не суперечать мiжнародним стандартам. 1.2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв Необоротнi активи У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2014 року облiковуються основнi засоби Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби». Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.14 р. складає 170.2 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1010, первiсна вартiсть складає 500.3 тис. грн., знос – 330.1 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядкiв 1011, 1012 Балансу Товариства. Амортизацiя по основних засобах протягом 2014 року нараховувалась прямолiнiйним , що не суперечить П(С)БО-7. Данi синтетичного облiку необоротних активiв вiдповiдають даним звiтностi товариства i в абсолютному значенi становлять 170.2 тис. грн. Оборотнi активи У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2014 року облiковуються запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iншi оборотнi активи, грошi та їх еквiваленти. Виробничi запаси станом на 31.12.2014 року складають 120.4 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1100 балансу Товариства. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 року складає 8.8 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1125. Резерв сумнiвних боргiв за перiод, що аналiзується не нараховувався. Отже чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги дорiвнює первiснiй вартостi цiєї заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом складає 0 тис. грн., iншi оборотнi активи складають 285.2 тис. грн. станом на 31.12.2014 року i вiдповiдають рядкам 1135 та 1190 рядку Балансу. Обсяг дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть», яка рахується на балансi, пiдтверджується первинними документами. Даннi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Ведення касових операцiй на Пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з Положенням «Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженим постановою НБУ вiд 15.12.2004 року за № 637, iз змiнами та доповненнями. Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн. Облiк операцiй по банкiвським рахункам ведеться на рахунках 311 «Поточнi рахунки в банках». Проведенi операцiї пiдтвердженi виписками банку та додатками до них. Станом на 31.12.2014 р. залишок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 1.0 тис. грн. Данi аналiтичного облiку по рахунку, 31 вiдповiдають значенню рядку 1165 Балансу Товариства станом на 31.12.14 року Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi товариства i в абсолютному значенi становлять 415.4 тис. грн. станом на 31.12.14р. На думку аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.14 р вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 1.2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язаннями Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року вiдсутнi Визнання та оцiнка зобов'язань на товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО. В роздiлi III «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пасиву балансу вiдображенi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом ,поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування та з оплати працi. Станом на 31.12.2014 року короткостроковi кредити банкiв складають 94.1 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 160.4 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 7.6 тис. грн. ,поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 14.1 тис. грн., з оплати працi – 48.3 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання – 22.0 тис . грн. — вiдповiдають даним синтетичного облiку. Данi синтетичного облiку поточних зобов’язань товариства вiдповiдають даним звiтностi товариства i в абсолютному значенi становлять 346.5 тис. грн. Перевiрка правильностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась. Визнання та оцiнка зобов'язань на Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання». На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.14 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 1.2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Власний капiтал товариства станом на 31.12.14 р. становить 239.1 тис. грн., в тому числi: -статутний капiтал становить 116.2 тис. грн. -додатковий капiтал становить 68.7 тис. грн. -резервний капiтал становить 2.7 тис. грн. -нерозподiлений прибуток становить 51.5 тис. грн. Статутний капiтал складає 116230 грн, який подiлено на 464920 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй бездокументарна. Статутний капiтал було сформовано за рахунок внескiв акцiонерiв майновими паями, набутими в процесi приватизацiї державного майна та грошовими коштами. Аудит пiдтверджує, що станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал акцiонерного товариства сформований та становить 116.2 тис. грн. Розмiри часток Акцiонерiв зазначенi в РЕЄСТI ВЛАСНИКIВ IМЕННИХ ЦIННИХ ПАПЕРIВ. Аналiтичний облiк статутного капiталу вiдображається на балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» своєчасно та достовiрно. Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi з регiстрами облiку, балансом, звiтом про фiнансовi результати. Станом на 31.12.14 р. статутний фонд (капiтал) товариства сформовано повнiстю. На думку аудитора, порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. Статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.14 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариств та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: не вiдбувались 1.2.6. Фiнансовi результати дiяльностi. За даними облiку протягом року Товариство отримало чистий прибуток( непокритий збиток) у розмiрi 0 тис. грн. Методика визначення фiнансового результату за 2014 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам НП(С)БО–1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi наведенi в фiнансовому звiтi суб’єкта малого пiдприємництва вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. На думку аудитора фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва справедливо й достовiрно розкриває iнформацiю про обсяг прибутку товариства за 2014 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 1.2.7. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi. На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та проаналiзували показники фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» Данi представленi в таблицi. Аналiз лiквiдностi пiдприємства № п/п Показник Формула розрахунку Норм.знач. На по. звiт.перiоду На кiнець звiт.перiоду 01.01.2014 31.12.2014 1.Коеф. покриття:ф.1 р.1195/ ф.1р.1695 > 1 1.19 1,20 2.Коеф. швидкої лiквiдностi ф.1(р.1195–?(р.1101–1104))/ ф.1р.1695 0,6–0,8 0.44 0.85 3.Коеф. абсолютної лiквiдностi ф.1(р.1160+р.1167)/ ф.1р.1695 > 0,збiльш 0.003 0.002 4.Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 (р.1195 – р.1695) > 0,збiльш 58.6 68.9 Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства. 1.Коеф. платоспроможностi (автономiї) ф.1р.1495/ ф.1р.1900 > 0,5 0.44 0.41 2.Коефiцiєнт фiнансування ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/ф.1р.1495 > 1,зменш 1.25 1.45 3.Коеф. забезпеченостi власними оборотними засобами ф.1 (р.1195 – р.1695)/ф.1р.1695 > 0,1 0.2 0,2 4.Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу ф.1 (р.1195 – р.1695)/ф.1р.1495 > 0 збiльш 0,24 0,28 Iнтерпретацiя отриманих показникiв: -Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей показник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його — позитивна тенденцiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах. -Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Якщо, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 0,85 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованостi пiдприємство має лише 85 коп. лiквiдних активiв. Це є низьким показником за мiрками бiльшостi галузей. -Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi). Вiн є найбiльш жорстким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно. -Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроковими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi. Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. Недолiк оборотного капiталу свiдчить про нездатнiсть пiдприємства своєчасно погасити короткостроковi зобов'язання. -Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. -Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. -Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка — капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Висновок: Фiнансовий аналiз показав, що фiнансовий стан в межах встановлених норм, що зумовлене процесами рецесiї, що вiдбувається в країнi на фонi економiчного спаду свiтової та української економiк, що характеризується загальною тенденцiєю вiдсутностi грошових коштiв у всiх галузях економiки. Згiдно даних розрахункiв коефiцiєнтiв Товариство має задовiльний фiнансовий стан та достатню кiлькiсть активiв для здiйснення свого основного виду дiяльностi. 2. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу. Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть несе керiвництво суб’єкта перевiрки. В нашi обов'язки входить висловлювання думки про цю фiнансову звiтнiсть на основi проведеної нами аудиторської перевiрки. За вiдповiдне надання iнформацiї, несе управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА», у тому числi за: -ведення вiдповiдних облiкових записiв; -здiйснення заходiв внутрiшнього контролю; -вибiр та застосування облiкової полiтики та охорона активiв пiдприємства. 3. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 4. Аудиторська думка. Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». 4.1 Пiдстава для висловлення модифiкованої думки. За перiод з 01.01.2014 року до дати пiдписання чинного звiту (висновку) не було подiй, якi б iстотно вплинули на нашу думку. Ми не перевiряли статтi рiчної фiнансової звiтностi, що стосуються нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, оскiльки це не передбачено договором на здiйснення аудиту. Крiм цього ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки були призначенi пiсля дати проведення iнвентаризацiї. Враховуючи, що при веденнi бухгалтерського облiку на пiдприємствi не застосовуються засоби автоматизованої обробки iнформацiї, iснує достатня ймовiрнiсть погрiшностей в бухгалтерському облiку. Рекомендуємо перейти на застосування автоматизованої системи бухгалтерського облiку. Враховуючи обмеження, про якi йдеться у цьому роздiлi, та керуючись пунктом «а» статтi 7 МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», ми вважаємо за необхiдне висловити умовно – позитивну думку. 4.2 Умовно–позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 4.1. «Пiдстава для висловлення умовно–позитивної думки», фiнансова звiтнiсть суб’єкта перевiрки надає достовiрну iнформацiю про його фiнансовий стан на 31.12.2014 року, та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. 5. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку 5.1. Вiдповiдностi вартостi чистих активiв. На основi даних Балансу станом на 31.12.2014 року Товариство здiйснило розрахунок вартостi чистих активiв. Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 239.1 239.1 Статутний капiтал (тис. грн.) 116.2 116.2 Скоригований статутний капiтал (тис. грн.) 116.2 116.2 Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 122,9 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 122,9 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 122.9 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 122.9 тис. грн. Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2014 рiк обчислена виходячи з порядку розрахунку вартостi чистих активiв наведеному в Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04, а саме вартiсть чистих активiв дорiвнює рiзницi активiв та зобов’язань станом на 31.12.2014 р. 5.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю В результатi проведення аудиту Товариства аудитором не було встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 5.3 Значнi правочини. За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 538.9 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 53.9 тис. грн. Приватне акцiонерне товариство " ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА " у 2014 роцi не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 5.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до: Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв; Рiшення загальних зборiв акцiонерного Товариства. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв : Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Правлiння та Положення про Ревiзора Товариства. Посада внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачена. 5.3 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. В результатi проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 6. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) Назва аудиторської фiрми:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: № 1909 вiд 30.03.2001 р., видане рiшенням Аудиторської палати України № 100; термiн дiї подовжено до 27.01.2016 р. Рiшенням № 227/3 вiд 27.01.2011 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть здiйснювати аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: Серiя та номер Свiдоцтва: П 000016 Строк дiї Свiдоцтва: з 12.02.2013 до 27.01.2016 р. Юридична адреса:Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89 Мiсцезнаходження (фактична адреса):Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89 Телефон (факс):(044) 492-25-43, (багатоканальнi) Аудиторський висновок, складений українською мовою на 12 аркушах (Додатки — Баланс Ф1, Звiт про фiнансовi результати Ф2, надано адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства «ПIЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА» в двох примiрниках «23» квiтня 2015 року 7. Пiдпис Виконавець — Аудитор Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 р. згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року …………………………. С.А. Слугiна Директор «ТОВ «Аудиторська фiрма – Добсон-консалтинг» Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 р. згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року …………………………. С.А. Слугiна М.П. «23» квiтня 2015 року
.
.
.