ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 12.05.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека " за ЄДРПОУ 01974951
Територія   за КОАТУУ 0523255100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах за КВЕД 47.73
Середня кількість працівників, осіб 16    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон Вiнницька область, смт.Пiщанка, вул.Ленiна 49

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 180.5 170.2
первісна вартість 1011 509.9 500.3
знос 1012 (329.4) (330.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 180.5 170.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 227.5 120.4
у тому числі готова продукція 1103 227.5 120.4
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 6.6 8.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.1 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 123.2 285.2
Усього за розділом II 1195 358.4 415.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 538.9 585.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 116.2 116.2
Додатковий капітал 1410 68.7 68.7
Резервний капітал 1415 2.7 2.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 51.5 51.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 239.1 239.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 61.7 94.1
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 168.7 160.4
розрахунками з бюджетом 1620 5.4 7.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 13.8 14.1
розрахунками з оплати праці 1630 29.3 48.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 20.9 22
Усього за розділом III 1695 299.8 346.5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 538.9 585.6

Примітки:
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2014р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 180,5 170,2
Первiсна вартiсть 509,9 500,3
Знос 329,4 330,1

Структура основних засобiв по залишковiй вартостi наступна тис. грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 147,3 161,4
Iншi основнi засоби 8,8 8,8
Разом 180,5 170,2


В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi та вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 “Основнi засоби”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями .
Класифiкацiя i оцiнка виробничих запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень та згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Вартiсть окремих видiв запасiв облiковується на вiдповiдних субрахунках рахунках 20 “Виробничi запаси”, 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукцiя”, 28 “Товари”. Аналiтичний облiк запасiв ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно вимог П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого МФУ № 246 вiд 20.10.1999 р. iз врахуванням змiн та доповнень.

Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги
складає 8,8 тис. грн.:

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом МФУ № 237 вiд 08.10.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Станом на 31.12.2014 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 239,1тис. грн., що дорiвнює розмiру власного капiталу попереднього перiоду 239,1 тис.грн..
Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2014 р. становить, тис. грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Статутний капiтал 116.2 116.2
Додатковий капiтал 68.7 68.7
Резервний капiтал 2.7 2.7
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 51.5 51,5
Всього 239.1 239,1

Об’явлений статутний капiтал пiдприємства становить 116230,00 грн. Величина статутного капiталу на 31.12.2014 р. становить 116230,00 грн. Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал сплачено повнiстю.
В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень.
За станом на 31.12.2014 р. загальнi зобов’язання товариства становлять 346,5 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2014 року (299,8тис .грн.) збiльшення 46,7 тис. грн.

Товариство за звiтний рiк, станом на 31.12.2014 р. має наступну структуру поточних зобов’язань, тис. грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 61,7 94,1
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 168,7 160,4
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 5,4 7,6
зi страхування 13,8 14,1
з оплати працi 29,3 48,3
Iншi поточнi зобов’язання 20,9 22,0Керівник

 

(підпис)

Василькiвська Л.ф.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Трач В.I.