ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 12.05.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2116.5 2605.2
Інші операційні доходи 2120 41.5 36.3
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2158 2641.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1458.7) (1969)
Інші операційні витрати 2180 (699.3) (672.5)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2158) (2641.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 0 0
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 0 0

Примітки: Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси".
Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 “Витрати”.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
-прямi матерiальнi витрати;
-прямi витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати” затвердженого наказом МФУ № 318 вiд 31.12.1999 р iз врахуванням змiн та доповнень.
Податковий облiк витрат ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 23.12 2010 року №2856/17-ВР iз змiнами та доповненнями.
Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства.
На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, П(С)БО 16 “Витрати” та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 “Дохiд” затвердженого наказом МФУ № 290 вiд 29.11.1999 р. з врахуванням змiн та доповнень.
Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2014 р., тис. грн.:
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт i послуг) - 2605,2
Iншi операцiйнi доходи - 36,6
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1969
Iншi операцiйнi витрати - 672,5
Чистий прибуток - 0
Чистий збиток - 0.


Керівник

 

(підпис)

Василькiвська Л.ф.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Трач В.I.