ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Василькiвська Любов Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 293134, 21.12.2000, Пiщанський РВ УМВС України уВiнницькiй областi
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: з 2006 - директор ВАТ "Пiщанської ЦРА №66", з 2010 року - директор ПрАТ "Пiщанської ЦРА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.02.2013, 3 роки
9) опис Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. Порядок прийняття рiшень Директором встановлюється цим статутом та Положенням про виконавчий орган акцiонерного Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, та договором з ним. Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою: -вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; -приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; -веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; -розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; -органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; -представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; -вiдкриває рахунки в банках; -органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; -визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; -подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; -призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; -забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; -розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; -за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; -вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. Загальний стаж роботи 41 рiк Стаж керiвної роботи 18 рокiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв директора товариства за звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 37 тис. грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трач Вiра Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 560661, 27.03.1998, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: з 2005р - головний бухгалтер ВАТ "Пiщанської ЦРА №66", з 2010 року - головний бухгалтер ПрАТ "Пiщанської ЦРА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2009, до звiльнення
9) опис Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, веде статистичну звiтнiсть i подає у встановленому порядку та обсязi органам державної статистики. Загальний стаж роботи 51 рiк. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. За виконання обов'язкiв головного бухгалтера за звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 30,5 тис. грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. Змiн у звiтному перiодi на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Василькiвський Геннадiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 671785, 25.11.2005, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, Вiнницький нацiональний медичний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: з 2005 року -ТОВ "Вiталюкс " - завiдуючий аптекою, з 2010 року - член Наглядової ради ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: ·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; ·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; ·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; ·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; ·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; ·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; ·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; ·обрання та вiдкликання повноважень Директора; ·затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; ·прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; ·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; ·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; ·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. ·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; ·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; ·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; ·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; ·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; ·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; ·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; ·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; ·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. ·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; ·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); ·визначає органiзацiйну структуру Товариства; ·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; ·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; ·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), ·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; ·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; ·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор за квартал та за рiк; ·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; ·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; ·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; ·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; ·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Загальний стаж роботи 17 рокiв. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди в грошовому виразi не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Байда Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 520861, 12.03.1996, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження** 1957
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: 2007 - 2009 зав.аптечним пунктом №6 ВАТ"Пiщанської ЦРА №66", з з 2010 року зав.аптечним пунктом №6 ПрАТ"Пiщанської ЦРА" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть та не є членом Наглядової Ради. Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзора, порядку його дiяльностi та його компетенцiя встановлюється Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк повноважень Ревiзора становить п'ять рокiв. Не можуть бути Ревiзором член Наглядової Ради, Директор. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзор може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно загальними зборами Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про Ревiзора, а також договором, що укладається мiж ним i Товариством. Цей договiр пiдписує особа, уповноважена Загальними зборами. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: ·пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; ·факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Загальний стаж роботи 42 рiк. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди в грошовому i натуральному виразi не готримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рудик Людмила Владиславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 558840, 26.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження** 1955
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада за останнi 5 рокiв - фармацевт ПрАТ "Пiщанська центральна районна аптека".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: ·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; ·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; ·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; ·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; ·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; ·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; ·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; ·обрання та вiдкликання повноважень Директора; ·затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; ·прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; ·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; ·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; ·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. ·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; ·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; ·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; ·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; ·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; ·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; ·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; ·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; ·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. ·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; ·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); ·визначає органiзацiйну структуру Товариства; ·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; ·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; ·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), ·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; ·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; ·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор за квартал та за рiк; ·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; ·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; ·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; ·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; ·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Загальний стаж роботи 43 роки. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. За виконання обов'язкiв голови наглядової ради товариства винагороди у грошовому виразi та натуральнiй формi у звiтному перiодi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашнеої судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карауш Дiна Михайлiва
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АВ, 001081, 17.10.1999, Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл
4) рік народження** 1964
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередня посада за останнi 5 рокiв - завiдуюча аптечним пунктом с.Студена.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2013, 3 роки
9) опис Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: ·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; ·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; ·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; ·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; ·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; ·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; ·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; ·обрання та вiдкликання повноважень Директора; ·затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; ·прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; ·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; ·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; ·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. ·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; ·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; ·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; ·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; ·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; ·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; ·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; ·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; ·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. ·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; ·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); ·визначає органiзацiйну структуру Товариства; ·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; ·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; ·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), ·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; ·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; ·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор за квартал та за рiк; ·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; ·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; ·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; ·скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; ·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; -заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; У звiтному перiодi змiн на посадi не вiбувалося. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Стаж керiвної роботи 4 роки. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди в грошовому виразi не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорВасилькiвська Любов ФедорiвнаАВ, 293134, 21.12.2000, Пiщанський РВ УМВС України уВiнницькiй областi000000
Головний бухгалтерТрач Вiра IванiвнаАА, 560661, 27.03.1998, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi000000
РевiзорКарауш Дiна МихайлiвнаАВ, 001081, 11.10.1999, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi000000
Голова наглядової радиРудик Людмила ВладиславiвнаАА, 558840, 26.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi000000
член наглядової радиВасилькiвський Геннадiй ПетровичАВ, 671785, 28.11.2005, Ленiнським ВМ ВМВ УМВС України у Вiнницькiй обл.000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.