ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 88.48
Опис Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Внесення змiн i доповнень до Статуту i викладення його в новiй редакцiї.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 411375 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте

Питання 2.РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: Поворознюк Лариса Володимирiвна, Ганзiй Зiнаїда Миколаївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 411375 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.

Питання 3. РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 4. РIШЕННЯ: - Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах).

Питання 5. РIШЕННЯ:- ЗЗатвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 6. РIШЕННЯ:Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 7. РIШЕННЯ:В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 8. РIШЕННЯ: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
- Доручити головi зборiв пiдписати статут.
- Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Питання 9. РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 29.04.2014 року по 29.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 2000000 (два мiльйони. гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 29.04.2014 року по 29.04.2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 409686 голосiв (99,58% вiд зареєстрованих на зборах)

Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не висувалося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв товариства через брак коштiв не проводилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.