ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263416
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)486-91-37
Факс (044)486-91-37
Вид діяльності депозитартна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис У звiтному перiодi розiрваний договiр iз збергiачем ПрАТ “ФК “Автоальянс iнвест” та заключений договiр iз депозитарною установою ТОВ “Укрекобудiнвест”

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 5910404
Факс (044) 5910404
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис 01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарiю ЦП (рiшення Комiсiї вiд 01.01.2013 року №2092). В зв’язку з цим замiсть номера лiцензiї або iншого документа у звiтi вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил ЦДУ та замiсть дати видачi лiцензiї вказана дата прийняття рiшення Комiсiї щодо реєстрацiї Правил ЦДУ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Послуги аудиту"»
Організаційноправова форма Інші організаційно-правові форми
Код за ЄДРПОУ 32258060
Місцезнаходження ., Вінницька область, ., м.Вiнниця, 21008, вул.Короьова 118
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон 0677597824
Факс 0677597824
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис немає