ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Погребняк Вячеслав Олексiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека "
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01974951
4. Місцезнаходження ., 24700, Вінницька область, Пiщанський, смт. Пiщанка, вул. Центральна, 49
5. Міжміський код, телефон та факс (04349)21-794, (04349)21-892
6. Електронна поштова адреса par@01974951.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№80, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.01974951.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017

(дата)