ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори та членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревiзора.
15. Вибори Ревiзора.
16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Людкевич Свiтлана Василiвна, Трач Вiра Iванiвна.
2. Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою загальних зборiв головою загальних зборiв Рудик Людмилу Владиславiвну, секретарем зборiв – Захарчук Любов Андрiївну.
3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
4. Прийняте рiшення атвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
5. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
6. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
7. Прийняте рiшення: В зв’язку з не отриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати.
Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат.
8. Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi у вiдповiдностi з Рiшенням Пiщанської селищної ради, змiнити адресу мiсцезнаходження, а саме: 24700, Вiнницька область, селище мiського типу Пiщанка, вулиця Центральна, будинок 49.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
9.Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
10. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради у повному складi: голова наглядової ради Рудик Людмила Владиславiвна, члени наглядової ради Василькiвський Геннадiй Петрович, Карауш Дiна Михайлiвна.
11. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
12. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Погребняка Юрiя Вячеславовича, Погребняк Наталiю Вiкторiвну, Захарчук Любов Андрiївну.

13. Прийняте рiшення:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
14. Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Байди Ольги Iванiвни
15. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Сокольвак Тетяну Анатолiївну.
16. Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
17. Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 20.04.2016 року по 20.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 1 000 000,00 грн (Один мiльйони. гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:


Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не висувалося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.